Ursprungliga författningar: 2017

350/2017
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
349/2017
Lag om ändring av aktiebolagslagen
348/2017
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
347/2017
Lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
346/2017
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
345/2017
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
344/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
343/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
342/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
341/2017
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
340/2017
Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik
339/2017
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
338/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
337/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
336/2017
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2017/2018
335/2017
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om delegationen för frivilligt försvar
334/2017
Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt
333/2017
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
332/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden
331/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn
330/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)
329/2017
Lag om ändring av vägtrafiklagen
328/2017
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
327/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare
326/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
325/2017
Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
324/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
323/2017
Lag om ändring av järnvägslagen
322/2017
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
321/2017
Lag om ändring av 25 och 27 a § i fordonslagen
320/2017
Lag om transportservice
319/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
318/2017
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
317/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Namibia om innovationsstödsprogram i södra Afrika
316/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
315/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten
314/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar
313/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
312/2017
Statsrådets förordning om trädande i kraft av lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
311/2017
Statsrådets förordning om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
310/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016
309/2017
Republikens presidents förordning om Gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
308/2017
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som har samband med överträdelse av bestämmelserna i den Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
307/2017
Lag om ändring av i gruvlagen
306/2017
Lag om ändring av handelsregisterlagen
305/2017
Lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
304/2017
Lag om ändring av 17 § i lagen om anordnande av studentexamen
303/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om domstolsavgifter
302/2017
Lag om ändring av lagen om europeiskt betalningsföreläggande
301/2017
Lag om ändring av lagen om europeiskt småmålsförfarande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.