Ursprungliga författningar: 2017

400/2017
Finansministeriets förordning om verksamhetstillstånd för värdepapperscentraler
399/2017
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen
398/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar
397/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
396/2017
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
395/2017
Kyrkomötets beslut om ändring av 2 kap. 6 § i kyrkoordningen
394/2017
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
393/2017
Kyrkomötets beslut om upphävande av 19 kap. 11 § i kyrkoordningen
392/2017
Lag om ändring av kyrkolagen
391/2017
Lag om ändring av 41 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
390/2017
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
389/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
388/2017
Lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
387/2017
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
386/2017
Lag om införande av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare
385/2017
Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
384/2017
Lag om ändring av häktningslagen
383/2017
Lag om ändring av fängelselagen
382/2017
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
381/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i inrikesministeriets förordning om utbildning av säkerhetsmän vid gränsbevakningsväsendet
380/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel
379/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
378/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
377/2017
Lag om ändring av 35 § i renskötsellagen
376/2017
Lag om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur
375/2017
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
374/2017
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
373/2017
Lag om ändring av gymnasielagen
372/2017
Lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
371/2017
Lag om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen
370/2017
Lag om upphävande av 2 § i lagen om godkännande och verkställighet av den i Köpenhamn den 7 november 1933 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående konkurs
369/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
368/2017
Lag om skuldsaneringsregistret
367/2017
Lag om ändring av lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret
366/2017
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
365/2017
Lag om ändring av lagen om företagssanering
364/2017
Lag om ändring av konkurslagen
363/2017
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
362/2017
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
361/2017
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
360/2017
Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
359/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
358/2017
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
357/2017
Lag om ändring av lagen om andelslag
356/2017
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
355/2017
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
354/2017
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
353/2017
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
352/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
351/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om värdepapperskonton

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.