Ursprungliga författningar: 2017

450/2017
Lag om ändring av 45 och 144 § i lagen om placeringsfonder
449/2017
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
448/2017
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
447/2017
Lag om ändring av handelsregisterlagen
446/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
445/2017
Lag om centralen för utredning av penningtvätt
444/2017
Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
443/2017
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten
442/2017
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest
441/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring och temporär ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
440/2017
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017
439/2017
Statsrådets förordning om upphävande av 29 § 2 mom. i handelsregisterförordningen
438/2017
Statsrådets förordning om temporär ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
437/2017
Lag om ändring av miljöskyddslagen
436/2017
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
435/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
434/2017
Lag om ändring av 7 kap. 21 § i tvångsmedelslagen
433/2017
Lag om ändring av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
432/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
431/2017
Lag om upphävande av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet
430/2017
Lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området
429/2017
Lag om ändring av 62 och 78 § i värnpliktslagen
428/2017
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
427/2017
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
426/2017
Lag om ändring av 39 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
425/2017
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
424/2017
Lag om ändring av 38 § i räddningslagen
423/2017
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
422/2017
Lag om ändring av 4 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
421/2017
Lag om ändring av 15 a § i polisförvaltningslagen
420/2017
Lag om upphävande av 2 och 4 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
419/2017
Lag om ändring av polislagen
418/2017
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
417/2017
Lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
416/2017
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
415/2017
Statsrådets förordning om flygplatser för medicinska undersökningar
414/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av kapitel XIV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
413/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella koden för fartyg som trafikerar polara farvatten vilken hänför sig till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
412/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de ändringar i bilagorna till och av den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och den reviderade bilagan V som hör till området för lagstiftningen samt av en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
411/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
410/2017
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
409/2017
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 § 1 mom. i kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
408/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
407/2017
Statsrådets beslut om överföring av en del av Sibbo kommun till Vanda stad
406/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för köttdjursstallar som understöds
405/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds
404/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente
403/2017
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
402/2017
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2017
401/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.