Ursprungliga författningar: 2017

600/2017
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
599/2017
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
598/2017
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående förande av skeppsdagbok och maskindagbok å vissa fartyg
597/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen
596/2017
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut (326/1967)
595/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
594/2017
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
593/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, en lag om ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor
592/2017
Statsrådets förordning om ändring av republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
591/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
590/2017
Lag om ändring av elmarknadslagen
589/2017
Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
588/2017
Lag om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas
587/2017
Naturgasmarknadslag
586/2017
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2017 års fastighetsbeskattning
585/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård
584/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om miljöskydd
583/2017
Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
582/2017
Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården
581/2017
Lag om ändring av 4 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
580/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering
579/2017
Lag om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton
578/2017
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
577/2017
Lag om ändring av 2 kap. 16 § i försäkringsbolagslagen
576/2017
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
575/2017
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
574/2017
Lag om ombud för obligationsinnehavare
573/2017
Lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten
572/2017
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon
571/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
570/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
569/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning
568/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
567/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
566/2017
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för förskottsbetalningar för samfund och samfällda förmåner
565/2017
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter
564/2017
Skatteförvaltningen beslut om arbetsgivarens och prestationsbetalarens anteckningsskyldighet
563/2017
Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet
562/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till andra fasen i sektorprogrammet för utbildning
561/2017
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
560/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
559/2017
Lag om ändring av lagen om studiestöd
558/2017
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
557/2017
Lag om ändring av 159 och 195 § i miljöskyddslagen
556/2017
Lag om ändring av 26 b och 33 f § i djurskyddslagen
555/2017
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
554/2017
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
553/2017
Lag om ändring av körkortslagen
552/2017
Lag om ändring av 22 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
551/2017
Lag om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.