Ursprungliga författningar: 2017

700/2017
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Topelius 200 år
699/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
698/2017
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
697/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
696/2017
Statsrådets förordning om avtalet med Mauritius om luftfart
695/2017
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018
694/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket
693/2017
Lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
692/2017
II tilläggsbudgeten för 2017
691/2017
Statsrådets förordning om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
690/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease
689/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
688/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om civiltjänst
687/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur
686/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest
685/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen
684/2017
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 57 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
683/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
682/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
681/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
680/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
679/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning
678/2017
Finansministeriets förordning om sådan obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i lagen om förhindrande av penning-tvätt och av finansiering av terrorism
677/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården
676/2017
Statsrådets förordning om de objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar
675/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018
674/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning
673/2017
Statsrådets förordning om yrkesutbildning
672/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
671/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
670/2017
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
669/2017
Statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
668/2017
Statsrådets förordning om producentorganisationer
667/2017
Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker
666/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
665/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali
664/2017
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2016
663/2017
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2016
662/2017
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
661/2017
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
660/2017
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek
659/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
658/2017
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden
657/2017
Statsrådets förordning om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset
656/2017
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017
655/2017
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
654/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan
653/2017
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
652/2017
Statsrådets förordning om begränsning av utförseln av kulturföremål
651/2017
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.