Ursprungliga författningar: 2017

1150/2017
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
1149/2017
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1148/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor
1147/2017
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1146/2017
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1145/2017
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1144/2017
Lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
1143/2017
Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
1142/2017
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
1141/2017
Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
1140/2017
Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
1139/2017
Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1138/2017
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1137/2017
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1136/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
1135/2017
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1134/2017
Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
1133/2017
Lag om ändring av 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
1132/2017
Lag om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1131/2017
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
1130/2017
Lag om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
1129/2017
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1128/2017
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1127/2017
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1126/2017
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1125/2017
Lag om upphävande av 7 § 2 mom. i läkemedelslagen
1124/2017
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
1123/2017
Lag om ändring av 25 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
1122/2017
Lag om ändring av 11 c § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1121/2017
Lag om ändring av 47 § i lagen om privata säkerhetstjänster
1120/2017
Lag om ändring av 11 § i tullagen
1119/2017
Lag om ändring av 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
1118/2017
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1117/2017
Lag om ändring av lagen om tillsyn över ekologisk produktion
1116/2017
Lag om ändring av 82 § i tobakslagen
1115/2017
Lag om ändring av 217 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1114/2017
Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
1113/2017
Lag om ändring av 14 § i livsmedelslagen
1112/2017
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1111/2017
Lag om ändring av 65 § i barnskyddslagen
1110/2017
Lag om ändring av 4 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
1109/2017
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i häktningslagen
1108/2017
Lag om ändring av 9 kap. 1 § i fängelselagen
1107/2017
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1106/2017
Lag om ändring av 17 § i lagen om ordningsbotsförseelser
1105/2017
Lag om ändring av 30 kap. 1 a § i strafflagen
1104/2017
Lag om ändring av 2 och 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1103/2017
Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
1102/2017
Alkohollag
1101/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.