1161/2017

Helsingfors den 29 december 2017

Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om ändring av inrättat restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Ärendets bakgrund

Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nedan Evira) har 11.12.2017 inrättat en restriktionszon i Kymmene älvs avrinningsområde efter laboratorieprover bekräftat förekomsten av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) I Tervo kommun.

Med hänsyn till de undersökningar som utförts i den restriktionszon, påbörjat saneringen I Tervo och förutsättningar I djursjukdomslagen (441/2013) 33 § 2 mom. för att bestämma gränserna för en restriktionszon, ändrar Evira den zonen på följande sätt.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Evira inrättar en i lagen om djursjukdomar 33 § avsedd restriktionszon på de områden som omgärdar de platser där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonens exakta geografiska lägen och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av djursjukdomen besluter Evira dessutom om följande åtgärder:

Åtgärder som gäller restriktionszonen
Förbud mot att förflytta vattenlevande djur och deras könsceller

Transport av levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur inom, från eller till restriktionszonen är förbjuden. Frisläppning av mottagliga vattenbruksdjur och deras könsceller i naturen inom restriktionszonen är tillika förbjuden.

Ovan nämnda förbud gäller även transport av vattenlevande djur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och könsceller från sådana djur och som är avsedda att flyttas till ett annat habitat.

Inspektion av djurhållningsplatser inom restriktionszonen

Kommunalveterinären ska inspektera djurhållningsplatser för mottagliga vattenbruksdjur inom restriktionszonen och ta nödvändiga prover av djuren. I samband med inspektionen ska djurhållningsplatsens bassänger och nätkassar inspekteras med avseende på döda vattenbruksdjur och vattenbruksdjur som uppvisar symptom. Även djurhållningsplatsens djurförteckning och bokföringen över vattenbruksdjurens dödlighet ska inspekteras.

Evira utfärdar noggrannare instruktioner om inspektioner och provtagning.

Åtgärder inom restriktionszonen för att förhindra spridning av smitta

Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser med mottagliga vattenbruksdjur inom zonen ska övervaka hälsotillståndet och dödligheten hos vattenbruksdjuren.

Personer som besöker djurhållningsplatser med mottagliga vattenbruksdjur ska se till att de använder skyddskläder och att deras utrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

Aktörer som är ansvariga för mottagliga vattenbruksdjur och innehavare av biprodukter från vattenbruksdjur ska bortskaffa döda vattenbruksdjur och andra biprodukter som härstammar från djurhållningsplatsen så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår.

Desinficering av transportmedel

Transportmedel som har använts för transport av mottagliga vattenbruksdjur eller deras könsceller eller biprodukter som härstammar från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter avlastningen.

Dispens från förbud och åtgärder inom restriktionszonen

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får regionförvaltningsverket ge dispens från ett förbud eller en åtgärd som nämns ovan på de grunder som framgår av jord- och skogsbruksministeriets förordning (1009/2013) 25 §.

Motiveringar

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras IHN som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § kan Evira inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en djursjukdom som lätt sprider sig förekommer. I lagen om djursjukdomar 34 § föreskrivs om de åtgärder som Evira får vidta om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en sjukdom eller för att skydda människors hälsa.

Restriktionszonen täcker delar 14.72 Virmasvesi område och 14.73 Nilaka område Kymmene älvs avrinningsområde.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller retriktionszonen. De ovan i beslutsdelen nämnda åtgärderna är sådana som kan ges enligt lagen om djursjukdomar 34 § och jord- och skogsbruksministeriets förordning (1009/2013). Åtgärderna är nödvändiga för att bekämpa djursjukdomen och för att förhindra att den sprids.

När gränserna för restriktionszon har fastställts har Evira beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt möjligheterna till övervakning. Inga nya fall av IHN har bekräftats i de prover som utförts i anläggningar belägna i nuvarande restriktionszon. Förstöring av fiskar från smittade djurhållningsplats har startat 22.12.2017. Dessutom bidrar inte vattenflödes betydande risk till överföringen av sjukdomen från den infekterade djurhållningsplatsen till andra platser. Följaktligen finns det ingen förutsättning för restriktionszonen i den utsträckning den fastställdes genom beslut av den 11.12.2017.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1 – 6, 33 – 37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 1, 3, 19 – 26 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1 – 3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Förvaltningsprocesslag (586/1996) 4 – 7 och 12 §

Rådets direktiv 2006/88/EG bilaga IV del 2 (mottagliga arter)

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 bilaga I (potentiellt smittbärande arter)

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 29 december 2017

Generaldirektörens vikarie, direktör
Erik Semenius

Enhetschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Kuukka-Anttila tel. 040 351 3318 eller per e-post (hanna.kuukka-anttila@evira.fi).

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionförvaltningsverken

NTM-centralerna

Kommuner:

Asikkala

Kouvola

Haapajärvi

Hankasalmi

Hartola

St Michel

Hirvensalmi

Hollola

Heinola

Idensalmi

Iitti

Joutsa

Jyväskylä

Jämsä

Kangasniemi

Kannonkoski

Karstula

Kuopio

Keitele

Keuruu

Kinnula

Kiuruvesi

Kivijärvi

Konnevesi

Kotka

Kangasala

Kuhmois

Kyyjärvi

Villmanstrand

Lappträsk

Laukaa

Lemi

Lestijärvi

Luhanka

Luumäki

Orivesi

Multia

Muurame

Mäntyharju

Lahtis

Padasjoki

Perho

Pertunmaa

Petäjävesi

Pieksämäki

Pielavesi

Pihtipudas

Pyttis

Pyhäjärvi

Saarijärvi

Rautalampi

Reisjärvi

Lovisa

Saarijärvi

Savitaipale

Soini

Äänekoski

Suonenjoki

Sysmä

Tervo

Toivakka

Uurainen

Vesanto

Viitasaari

Djurhållningsplatser för fisk inom restriktionszonen

Bilaga 1

Bilaga 1: Karta över restriktionszonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

BESVÄRSTID

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL OCH UNDERSKRIFT

I besvärsskriften, som riktas till Östra Finlands förvaltningsdomstol, ska uppges:

– ändringssökandens namn och hemkommun

– postadress och telefonnummer, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden

– det beslut i vilket ändring söks

– till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.

BESVÄRSSKRIFTENS BILAGOR

Till besvärsskriften ska fogas:

– det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia

– intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde

– eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare skickats till myndigheten.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

RÄTTEGÅNGSAVGIFT

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 250 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter (1455/2015).

KONTAKTUPPGIFTER
Östra Finlands förvaltningsdomstol
Postadress: PB 1744, 70101 Kuopio
Besöksadress: Minna Canthin katu 64
Telefonväxel: 029 56 42500
Telefax: 029 56 42501
E-post: kuopio.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00 – 16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.