1158/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 2, 4, 7, 25, 28, 29, 32, 34, 47 och 52 §, samt

fogas till arbetsordningen en ny 9 a § som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar

1) avdelningen för styrning av social- och hälsovården,

2) avdelningen för social trygghet och försäkringar,

3) avdelningen för välfärd och tjänster, samt

4) avdelningen för arbete och jämställdhet.

Fristående enheter utanför avdelningarna är enheten för stöd för ledningen, förvaltningsenheten, kommunikationsenheten och enheten för internationella ärenden.

Den interna revisionen lyder under kanslichefen.

Avdelningarna kan delas in i enheter och resultatgrupper enligt vad avdelningschefen bestämmer i avdelningens interna föreskrift. De fristående enheterna kan delas in i resultatgrupper enligt vad chefen för den fristående enheten bestämmer i enhetens interna föreskrift.

4 §
Avdelningen för social trygghet och försäkringar

Avdelningen för social trygghet och försäkringar behandlar ärenden som gäller

1) arbets- och folkpensionslagstiftningen, lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar, lagstiftningen om sjuk- och föräldraförsäkring, läkemedelsersättningar, lagstiftningen om arbetslöshets- och utbildningsförmåner och lagstiftningen om samordning av den sociala tryggheten samt finansiering av de förmåner som nämns där,

2) förmåner som betalas av Folkpensionsanstalten, med undantag för utkomststöd,

3) ersättningar för skada ådragen i militärtjänst samt tjänster för krigsinvalider och veteraner,

4) rehabilitering som Folkpensionsanstalten bekostar,

5) finansiering av och ersättningsgrunder inom företagshälsovården,

6) reglering av verksamheten på försäkringsmarknaden samt lagstiftningen om trafik-, patient- och miljöförsäkring, samt

7) besvärsnämnden för social trygghet, läkemedelsprisnämnden, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

7 §
Enheten för stöd för ledningen

Enheten för stöd för ledningen behandlar ärenden som gäller

1) koncernstrategiarbete och framsynsarbete inom ministeriets förvaltningsområde,

2) uppföljning och styrning av verkställigheten av regeringsprogrammet,

3) den övergripande koncernstyrningen,

4) utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem,

5) utveckling av ministeriets lagberedning och bedömningen av ministeriets författningars konsekvenser,

6) styrning och utveckling av dataadministrationen, informationshanteringen och cybersäkerheten inom ministeriet och förvaltningsområdet,

7) styrning och utveckling av digitaliseringen och den övergripande arkitekturen inom ministeriets förvaltningsområde och verksamhetsområde,

8) utveckling av analysmetoder i fråga om förmåner och utgifter samt stödjande av bedömningen av författningars konsekvenser, i synnerhet ekonomiska konsekvenser, samt

9) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet.

9 a §
Enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden behandlar ärenden som gäller planering, utveckling och samordning av EU-ärenden och annat internationellt samarbete inom förvaltningsområdet.

25 §
Beredskapskommitté

Vid ministeriet finns en beredskapskommitté som har till uppgift att planera, utveckla och leda den funktionella beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården samt att upprätthålla expertkontakter inom verksamhetsområdena. Medlemmarna i kommittén är ansvariga personer när det gäller beredskapsärenden inom deras respektive verksamhetsområde.

Ordförande för beredskapskommittén är kanslichefen. Övriga medlemmar är medlemmarna i ministeriets ledningsgrupp samt beredskapschefen. Chefen för enheten för stöd för ledningen, chefen för förvaltningsenheten, chefen för kommunikationsenheten och chefen för enheten för internationella ärenden har rätt att närvara vid beredskapskommitténs möten.

28 §
Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp

Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp behandlar viktiga samhällspolitiska linjer som inverkar på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt planer för styrningen av verksamheten (verkställighetsplan för regeringsprogrammet, plan för de offentliga finanserna, budget och årlig verksamhetsplan) och ramarna för de resurser som behövs för att genomföra planerna.

Ledningsgruppen bedömer också hur resultatrik verksamheten är (verksamhetsberättelsen för förvaltningsområdet, ståndpunkter till boksluts- och verksamhetsberättelsen, den del av regeringens årsberättelse som gäller ministeriet och revisionsberättelserna) samt behandlar och samordnar övriga vittsyftande och principiellt viktiga ärenden.

Ledningsgruppen behandlar också centrala EU-frågor samt andra internationella frågor som hänför sig till verksamheten inom verksamhetsområdet och ministeriet.

Ledningsgruppen består av kanslichefen och avdelningscheferna. Chefen för enheten för stöd för ledningen, chefen för förvaltningsenheten, chefen för kommunikationsenheten, chefen för enheten för internationella ärenden och ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten.

Kanslichefen är ordförande för ledningsgruppen.

29 §
Ledningsgrupper som leds av ministern

Ministeriets viktigaste riktlinjer behandlas i ledningsgruppen, som leds av ministern. Ministerns specialmedarbetare kan delta i ledningsgruppens möten. Medlemmarna i tjänstemannaledningsgruppen, chefen för enheten för stöd för ministeriets ledning, chefen för förvaltningsenheten, chefen för kommunikationsenheten och chefen för enheten för internationella ärenden deltar i mötet beroende på vilka frågor som behandlas.

Beroende på vilken fråga som behandlas deltar antingen båda ministrarna eller endast en minister i mötet. Om båda ministrarna är närvarande vid mötet är social- och hälsovårdsministern ordförande om inte något annat har avtalats.

32 §
Styrning av förvaltningsområdet

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården svarar för resultatstyrningen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Avdelningen för social trygghet och försäkringar svarar för resultatstyrningen vid besvärsnämnden för social trygghet.

Avdelningen för välfärd och tjänster svarar för resultatstyrningen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd. Avdelningen för välfärd och tjänster svarar tillsammans med avdelningen för arbete och jämställdhet för resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Avdelningen för arbete och jämställdhet svarar för resultatstyrningen vid Arbetshälsoinstitutet och inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd. Avdelningen för arbete och jämställdhet sörjer för samordningen av resultatstyrningen vid regionförvaltningsverken till den del den hör till social- och hälsovårdsministeriet.

Varje avdelning och fristående enhet deltar i styrningen och övervakningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt i beredningen av resultatmålen för sitt verksamhetsområdes del.

Beredskapsenheten vid avdelningen för välfärd och tjänster styr beredskapsplaneringen och beredskapen vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde.

Förvaltningsenheten meddelar närmare anvisningar om de förfaranden som ska iakttas i fråga om resultatstyrningen vid ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet.

Enheten för stöd för ledningen meddelar närmare anvisningar om allmänna riktlinjer för forskning och utveckling.

34 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) bisysslotillstånd,

2) skriftlig varning till en tjänsteman vid ministeriet,

3) utnämning, uppsägning av något skäl som beror av tjänstemannen och upplösning av tjänsteförhållande när det är fråga om tjänstemän vid ministeriet vilkas lön betalas enligt kravnivå 6–7,

4) beviljande av tjänstledighet som är beroende av prövning för längre tid än ett år när det är fråga om en tjänsteman som utnämns av statsrådet, ministern eller kanslichefen,

5) lön och naturaförmåner för andra tjänsteman än kanslichefen vid ministeriet, fastställande av bedömningen av arbetets kravnivå och arbetsprestationen inom ramen för lönesystemet samt betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet,

6) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal som gäller personalen vid ministeriet,

7) avgivande av utlåtanden till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman eller Europeiska unionens institutioner eller avgivande av utlåtande och utredning till riksdagens revisorer eller statens revisionsverk eller avgivande av utlåtanden om förslag till lag eller förordning till andra myndigheter, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern eller om utlåtandet inte hänför sig till ett ärende av mindre betydelse,

8) ministeriets representation i externa organ, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern,

9) intern revision inom ministeriet,

10) beslut om vägran att lämna ut en handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) samt i lagens 28 § avsett tillstånd att ta del av social- och hälsovårdsministeriets sekretessbelagda handlingar, om ärendena inte ska avgöras av avdelningschefen vid avdelningen för arbete och jämställdhet i enlighet med denna arbetsordning,

11) beslut om användningen av ett läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd enligt 74 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och att de grunder finns som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning (279/2006), samt

12) upphandling av vacciner.

47 §
Ärenden som avgörs av chefen för enheten för internationella frågor

Chefen för enheten för internationella frågor avgör ärenden som gäller sådana utredningar och utlåtanden om lagstiftningen, läget och praxis inom social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde som behövs i internationellt samarbete.

52 §
Reseförordnanden

Kanslichefen, understatssekreteraren, avdelningschefen och chefen för en fristående enhet företar inrikes tjänsteresor utan reseförordnande.

Ministern ger reseförordnanden för ministerns specialmedarbetare.

Avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet kan bestämma att interna tjänsteresor företas utan reseförordnande inom avdelningen eller den fristående enheten.

Avdelningschefen ger reseförordnanden för inrikes resor för cheferna för enheterna och resultatgrupperna och gemensamma tjänstemän och anställda vid avdelningarna, och chefen för ifrågavarande fristående enhet eller resultatgrupp ger reseförordnanden för övriga tjänstemän och anställda. Direktören för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral kan besluta att reseförordnande för inrikes resor kan ges av chefen för en grupp.

När det gäller tjänsteresor till utlandet som föranleds av samarbete på regeringsnivå ger ministern reseförordnanden för kanslichefen, kanslichefen för avdelningschefen och chefen för en fristående enhet samt chefen för enheten för internationella ärenden för övrig personal.

När det gäller andra resor till utlandet ger ministern reseförordnanden för kanslichefen, kanslichefen för understatssekreteraren, avdelningschefen och chefen för en fristående enhet samt avdelningschefen eller chefen för en fristående enhet för övrig personal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.