1157/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för ATP-intyg för livsmedelstransportmateriel ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet. Avgiften är 120 euro.

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten ut en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde, om det är fråga om testning av biologisk effektivitet och användbarhet för godkännande enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) hos sådana växtskyddsmedel inom skogsbruket som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Avgiften är 2 600 euro.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Naturresursinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tjänster som gäller beställda undersökningar,

2) forskningsinfrastrukturtjänster och produktionsplattformar,

3) överlåtelser av nyttjanderätten till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid Naturresursinstitutet,

4) sakkunnig- och konsulteringstjänster,

5) informationstjänster och tjänster som gäller datalager,

6) analystjänster,

7) provnings-, testnings-, och inspektionstjänster,

8) tjänster som gäller produktion av och uppdrivningsmetoder för skogs- och specialträd,

9) elitplantproduktion,

10) fiskodlingsprodukter samt tjänster och metoder knutna till fiskodling,

11) teknisk överlåtelse av datasystem, program och motsvarande prestationer samt av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystemen och av informationsmaterial,

12) publikationer och tryckalster,

13) elektroniska upptagningar, fotokopior och andra kopior samt sändande av dessa,

14) övriga produkter och tjänster som baserar sig på beställning eller uppdrag och som anges särskilt.

3 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Naturresursinstitutet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen samt om avgifter som tas ut för utlämnande av uppgifter som kopia eller utskrift som avses i 3 mom. i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången av 2019.

Helsingfors den 28 december 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överdirektör
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.