1156/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 6 §, såsom den lyder i förordningen 1417/2006, och

fogas till förordningen ett nytt 2 a kap. som följer:

6 §
Yrkesgrupper som utför skapande eller framställande arbete

I ett arbetsförhållande i vilket andelen skapande eller framställande arbete är av avgörande betydelse kan i arbetsvillkoret inräknas varje kalendervecka under vilken den skattepliktiga inkomsten för detta arbete under en månads granskningsperiod varit minst det belopp som avses i 5 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

2 a kap.

Villkor som gäller arbetslöshetsförmånens belopp

8 §
Beloppet av arbetslöshetsförmånen och deltagande i annan än sysselsättningsfrämjande service

Som sådan service eller verksamhet som avses i 6 kap. 3 a § 3 mom. 5 punkten och 7 kap. 5 § 3 mom. 5 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas:

1. deltagande i sådan rekryteringsprövning som avses i 4 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

2. deltagande i sådan rekryteringsutbildning som inte anses utgöra sådan service som avses i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för vilken det har betalats arbetslöshetsförmån.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Förordningens 6 § tillämpas på arbete som utförs den 1 januari 2018 och därefter.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.