1154/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (491/2017) 2 och 3 § som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till ministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör

1) Institutet för hälsa och välfärd,

2) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

3) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

4) Strålsäkerhetscentralen,

5) besvärsnämnden för social trygghet,

6) arbetshälsoinstitutet,

7) arbetarskyddsförvaltningen,

8) Alko Ab,

9) arbetarskyddsfonden,

10) Utbildningsfonden,

11) arbetslöshetsförsäkringsfonden,

12) nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan,

13) Läkemedelsprisnämnden,

14) Social- och hälsoorganisationernas understödscentral,

15) tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården,

16) STUK International Oy.

3 §
Ministeriets organisation

Social- och hälsovårdministeriet har följande avdelningar

1) avdelningen för styrning av social- och hälsovården,

2) avdelningen för social trygghet och försäkringar,

3) avdelningen för välfärd och tjänster,

4) avdelningen för arbete och jämställdhet.

Fristående enheter utanför avdelningarna är enheten för stöd för ledningen, förvaltningsenheten, kommunikationsenheten samt enheten för internationella ärenden.

Bestämmelser om arbetsfördelningen mellan avdelningarna och de fristående enheterna finns i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarna kan vara uppdelade i enheter och resultatgrupper och de fristående enheterna i resultatgrupper. I fråga om avdelningarnas och de fristående enheternas inre organisation meddelas vid behov ministerieinterna föreskrifter som fastställs av chefen för avdelningen eller den fristående enheten.

Den interna revisionen lyder under kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.