1153/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs istatsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015) 9 § 4 punkten och 13 §, samt

ändras 10 §, 12 § och 14–18 §, som följer:

9 §
Godtagbara kostnader för nya processer

För nya processer som berättigar till innovationsstöd är följande kostnader stödberättigande till den del och för den tid som de har använts i projektet, om de hänför sig direkt till innovationsprocessen

1) kostnader för utformning och utveckling,

2) kostnader för material och utrustning,

3) vid behov kostnader för testning av de nya processerna.

10 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

För att understöd ska beviljas krävs det att:

1) mottagaren av understöd har ett verksamhetsställe i Finland och projektet inbegriper ett betydande finländskt intresse,

2) mottagaren av understöd bedöms ha förutsättningar att bedriva en kontinuerligt lönsam verksamhet,

3) mottagaren av understöd inte är ett företag i svårigheter på det sätt som anges i artikel 2.18 i kommissionens gruppundantagsförordning,

4) företaget inte är föremål för ett sådant betalningskrav som avses i artikel 1.4 i gruppundantagsförordningen på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, och

5) innovationsstödet har en stimulanseffekt på mottagarens innovationsverksamhet på det sätt som anges i artikel 6 i gruppundantagsförordningen; i fråga om serietillverkade fartyg kan stimulanseffekten anses uppfylld endast för det första fartyget i serien.

Understöd kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att ansökan om understöd har getts in.

12 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket). Ansökan ska ges in till finansieringsverket innan sökanden ingår ett bindande avtal om projektet eller börjar tillämpa en innovativ process.

Till ansökan ska fogas de uppgifter om projektet som nämns i 10 § samt en kvalitativ beskrivning av innovationen.

14 §
Understödsbeslut

Finansieringsverket beslutar om understödet efter att ha hört arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet kan dock besluta om beviljande av understöd, om beslutet är av särskild betydelse med tanke på tillämpningen av denna förordning.

Understödet kan beviljas redan medan anbudsförfarandet för projektet pågår under förutsättning att sökanden senare ingår ett bindande avtal om projektet.

Den myndighet som beviljar understöd kan i understödsbeslutet kan i understödsbeslutet uppställa närmare villkor och begränsningar för användning och utbetalning av understödet.

15 §
Förutsättningarna för och förfarandet vid utbetalning av understöd

Understöd betalas inte ut förrän det har ingåtts ett bindande avtal om projektet.

Av understödet betalas högst 80 procent ut i planerings- och bygg-skedet. Utbetalningarna sker i tre poster enligt projektets framskridande. Projektets framskridande ska verifieras i enlighet med de närmare villkor och begränsningar som uppställts i beslutet om beviljande. Återstående 20 procent av understödet betalas ut efter att projektet har slutförts, enligt de faktiska kostnader som sökanden visar att projektet har orsakat.

Utbetalning av stödet söks hos den myndighet som beviljat understödet. Ansökan ska innehålla sådana uppgifter som behövs för att understödet ska kunna betalas ut.

16 §
Behörighet i utbetalningsärenden

Den myndighet som beviljat understödet beslutar om utbetalning, avbrytande av utbetalningen och om återkrävande av understödet på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av 18 §.

17 §
Rapportering till Europeiska kommissionen

Användningen av innovationsstödet rapporteras till Europeiska kommissionen i enlighet med gruppundantagsförordningen.

18 §
Övervakning av stöd

Den myndighet som beviljat stödet svarar för kontrollen av det. Bestämmelser om kontrollen finns i gruppundantagsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Ändring i ett understödsbeslut som fattats före ikraftträdandet av denna förordning samt beslut om utbetalning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, som också fattar beslut om återkrav. Innehållsgranskningen i samband med utbetalningen och ändringsbesluten görs vid finansieringsverket.

Finansieringsverket fattar understödsbeslut om de anhängiga ansökningar om vilka något understödsbeslut inte har fattats före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.