1152/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådan paragrafen lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Arbets- och näringsministeriet kan i syfte att säkerställa förutsättningar för innovationer inom cirkulär ekonomi bevilja specialunderstöd för investerings- och utvecklingsprojekt samt idétävlingar inom cirkulär ekonomi.

Understödet beviljas i form av de minimis-stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

I fråga om företag som är verksamma inom fiskerisektorn tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

I fråga om företag som är verksamma inom jordbrukssektorn tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

På understöd som avses i denna förordning tillämpas dessutom bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) pilot- och demonstrationsprojekt införande av en teknik eller servicemodell för produktion eller användning av en ny lösning eller process som är avsedd för ett begränsat projekt och hänför sig till en återvinningsprodukt eller ett återvinningsmaterial,

2) investering en investering i upphandling av materiella eller immateriella nyttigheter och

3) utredningsprojekt förhandsutredningar och analyser inom cirkulär ekonomi, andra utredningar som hänför sig till investeringar samt utredningar i syfte att utveckla en ny metod eller tjänst, dock inte enskilda företags sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser och tester och andra motsvarande utredningar.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beviljar och betalar ut understöd samt behandlar ärenden som berör understöden.

4 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas i Finland registrerade bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare som bedriver ekonomisk verksamhet.

Understöd kan också beviljas ovannämnda aktörer när understödstagaren är med i ett innovationspartnerskap som avses i 38 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Om fler än en understödstagare deltar i genomförandet av ett projekt, kan understöd beviljas och betalas ut till den understödstagare som för hela projektets del har förbundit sig att ansvara för användningen av understödet och som är samordnare för projektet. Om stödet beviljas samordnaren, ska samordnaren ingå ett i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen avsett avtal med dem som genomför projektet.

5 §
Ändamålet för understödet

Understödet får användas för följande ändamål:

1) införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i samband med produktion av sådana nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller sådana pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till återvinningsprodukter och återvinningsmaterial, hantering av avfall eller sidoströmmar från processer,

2) ny teknik eller service som hänför sig till produktifiering av cirkulär ekonomin eller till miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser av dem,

3) investeringar som inbegriper nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster, handlingsmodeller samt produkt- och servicedesign som stöder produktion eller användning, reparation, reparabilitet, uppdatering, delning, uthyrning eller annan kommersiell idrifttagning av cirkulär ekonomi eller

4) sådana utredningar och sådana förhandsutredningar och utredningar som stöder investeringar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos olika aktörer inom cirkulär ekonomi.

6 §
Understödets maximibelopp

Det beviljade understödets andel av de godtagbara kostnaderna får i investeringsprojekt vara högst 25 procent och i andra understödda projekt högst 50 procent.

En samordnare kan i projekt som avses i 4 § 3 mom. få full ersättning för sina kostnader för samordningen, om dessa är skäliga. De samordningskostnader som ersätts får dock utgöra högst 10 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för det projekt som får understöd.

I omfattande samarbetsprojekt får samordningskostander godkännas högst upp till 10 procent.

7 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd lämnas in till arbets- och näringsministeriet.

Understöd för ett investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångar skaffas eller det byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som ska finansieras med stödet inleds. Arbetet anses ha blivit inlett när ett slutligt och bindande beslut om investering har fattats.

Ansökan om understöd ska göras innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett när en bindande beställning har gjorts.

8 §
Innehållet i ansökan

Den som ansöker om understöd ska lägga fram de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan och dess bilagor ska åtminstone innehålla följande:

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer,

2) projektets stödgrund enligt 5 § 1 mom. samt projektets syfte, mål, projektplan och projektets tidtabell,

3) kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet och uppgifter om eventuella leasingavtal,

4) en bedömning av projektets kretsloppsekonomiska verkningar samt projektets andra innovationseffekter och miljökonsekvenser av betydelse,

5) en bedömning av effekterna på sysselsättningen,

6) en utredning om understödets stimulanseffekt med tanke på främjandet av cirkulär ekonomi,

7) en utredning om de minimis-stöd som andra myndigheter har beviljat den sökande under det pågående och de två föregående beskattningsåren och

8) en utredning om övriga offentliga understöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat.

Till ansökan om understöd för ett investeringsprojekt ska dessutom fogas en kostnadsberäkning. Om investeringsprojektet inbegriper ny teknik, ska teknikens nyhetsvärde och riskerna med den, möjligheterna att utnyttja tekniken i projektet och de extra kostnader som den nya tekniken medför utredas i ansökan och dess bilagor. Om ansökan avser en ny affärsmodell eller tjänst, ska i ansökan och dess bilagor redogöras för modellens grunder och risker samt de extra kostnader som medförs.

9 §
Godtagbara kostnader

Kostnader som godtas i ett projekt är

1) skäliga löne- och resekostnader för de personer som deltar i genomförandet av projektet,

2) kostnader för anskaffning och montering av byggnader, maskiner och anordningar samt för ändrings- och reparationsarbeten på dem,

3) kostnader för idrifttagning av investeringen och utbildning av den driftspersonal som idrifttagningen förutsätter,

4) skäliga kostnader som föranleds av informerande om projektet,

5) skäliga kostnader för konsult- och sakkunnigtjänster och dataförvaltningstjänster för utredningarna, översättnings- och tolkningskostnader, kostnader som hänför sig till offentliggörandet av utredningsresultaten och motsvarande andra direkta kostnader som föranleds av projektet och

6) allmänna kostnader för projektet till högst 10 procent av det sammanlagda beloppet av löner och indirekta arbetskraftskostnader, om de allmänna kostnadernas samband med projektet kan verifieras på ett tillförlitligt sätt.

10 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut på ansökan (ansökan om utbetalning) i efterskott enligt uppkomna, betalda kostnader i en post eller, om det i understödsbeslutet av särskilda skäl så beslutas, i flera poster. Till ansökan om utbetalning ska fogas de uppgifter som behövs för utbetalningen.

Till den sista ansökan om utbetalning ska fogas en slutrapport över resultaten av projektet och möjligheterna att dra nytta av resultaten samt en utredning om eventuella motgångar i projektet.

11 §
Villkoren för understödet

Utöver vad som föreskrivs i statsbudgeten, statsunderstödslagen och denna förordning är understödstagaren skyldig att iaktta de villkor för och begränsningar av användningen och utbetalningen av understödet vilka nämns i besluten om beviljande och utbetalning av understödet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2021.

Beviljade understöd kan betalas ut eller återkrävas även efter att stödordningen upphört.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.