1148/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015) 8 § 4 mom. och 27 § 2 mom.,

ändras 14 § 3 mom., 16 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 23 § 2 mom., 26 § 3 mom., 29 § 3 mom. och 31 § 1 mom., samt

fogas till 26 § ett nytt 2 mom. som följer:

14 §
Lönekostnader

Om det arbete som utförs för att genomföra ett projekt eller en verksamhet upptar endast en del av personens arbetstid, är det en förutsättning för att lönekostnader ska ersättas som stödberättigande kostnader för en deltidsanställd person att det har förts godtagbar arbetstidsbokföring över arbetet per timme och över det totala antalet arbetstimmar som har utförts för att genomföra projektet eller verksamheten. Arbetstidsbokföringen ska vara godkänd av arbetstagaren och arbetsgivaren. En deltidsanställd arbetstagares lön för sjukdomstid är en stödberättigande kostnad.


16 §
Små anskaffningar

Vid upphandling som underskrider det nationella tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) ska upphandlingarnas öppenhet, en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare samt marknadens funktion säkerställas.


21 §
Stödberättigande i fråga om mervärdesskatt

Stöd beviljas inte för mervärdesskatt som inte är en slutlig kostnad för den som ansöker om stöd. Mervärdesskatten på ett projekt eller en verksamhet är en stödberättigande kostnad, om den som ansöker om stöd och den i ansökan angivna aktör till vilken stöd överförs visar upp en utredning från Skatteförvaltningen eller någon annan tillräcklig utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för kostnaderna för projektet eller verksamheten.

22 §
Stödberättigande kostnader som ersätts med tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för sådana stödberättigande kostnader som gäller de uppgifter som de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av de nationella programmen ska sköta enligt 5 och 6 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor. På tekniskt bistånd tillämpas inte bestämmelserna i 27–36 §.


23 §
Engångsersättning

Det stöd som beviljas som engångsersättning kan uppgå till högst 100 000 euro.


26 §
Standardiserade skalor av enhetskostnader

Den ansvariga myndigheten kan med de anslag som avses i artikel 17 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen bevilja [förläggningar och/eller Migrationsverket] stöd som gäller bidrag och ersättning för frivillig återresa som avses i 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).

Den ansvariga myndigheten fastställer årligen separat beloppen på de ersättningar som avses i 1 mom. 1–3 punkten och det bidrag som avses i 2 mom.

29 §
Ansökan om utbetalning

Med avvikelse från 2 mom. ska det till en ansökan som gäller utbetalning av stöd som betalas som engångsersättning fogas en utredning om hur projektet eller verksamheten har genomförts och om dess resultat eller de åtgärder som vidtagits samt om eventuell annan offentlig eller privat finansiering och eventuella andra intäkter. Dessutom ska övriga handlingar som behövs för att verifiera resultat eller vidtagna åtgärder inom projektet eller verksamheten lämnas in.

31 §
Stödposter

Stöd för projekt eller verksamhet betalas i högst åtta poster.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Specialsakkunnig
Heidi Sulander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.