1147/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017):

1 §
Innovationsfinansieringsverket Business Finlands uppgifter

För att de uppgifter som anges i 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) ska kunna fullgöras ska Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket)

1) finansiera forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag och andra sammanslutningar,

2) finansiera forskningsprojekt som genomförs av universitet, yrkeshögskolor och andra organisationer (offentliga forskningsorganisationer) som bedriver forskningsverksamhet,

3) finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom arbetslivet,

4) främja internationaliseringen av företags och offentliga forskningsorganisationers forsknings- och innovationsverksamhet samt genom sin verksamhet bidra till att göra Finland mer attraktivt som placeringsort för multinationell forskning, produktutveckling och innovativ affärsverksamhet,

5) främja ett omfattande utnyttjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens resultat i näringsverksamhet, i arbetslivet och på annat håll i samhället,

6) av de närings-, energi- och miljöpolitiska stöden bevilja små energistöd, innovationsstöd för skeppsbyggnad, internationaliseringsstöd för gemensamma projekt samt kompensation för audiovisuella produktioner,

7) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av administrationen av rymdärenden och fullgöra de uppgifter som hör till det sekretariat som avses i 4 § i förordningen om delegationen för rymdärenden (288/1992),

8) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionens forskningsverksamhet samt teknologisk utvecklings- och innovationsverksamhet,

9) sköta andra internationella uppgifter som arbets- och näringsministeriet bestämmer,

10) främja fullgörandet av sina uppgifter genom att förvalta de helt statsägda bolagen inom förvaltningsområdet och svara för deras ägarstyrning samt genom att sörja för det landsomfattande regionala nätverket.

2 §
Business Finland Ab:s uppgifter

Utöver vad som i lag föreskrivs om Business Finland Ab:s uppgifter ska bolaget

1) planera och genomföra forsknings- och innovationsprogram,

2) sköta uppgiften som nationell kontakpunkt för Europeiska unionens forsknings- och innovationsverksamhet och sörja för sakkunnigtjänsterna i samband med Europeiska unionens forsknings- och innovationsfinansiering.

Bolaget kan producera tjänster i anslutning till uppgifter enligt 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland under finansieringsverkets ledning i enlighet med ett serviceavtal som görs upp med finansieringsverket.

3 §
Beslutsfattande i finansieringsverkets direktion

Direktionen beslutar om

1) finansieringsverkets årliga budgetförslag, verkställighetsplan samt om godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse,

2) beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, projekt inom offentlig forskning samt för närings-, energi- och miljöprojekt i de fall där finansieringsverkets finansieringsandel överstiger 3 000 000 euro,

3) anvisningar om placeringspolitiken och andra principiella frågor till det av finansieringsverket administrerade statsbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet,

4) finansieringsverkets och bolagets program och principer för beviljande av finansiering, riktlinjer för finansiering samt om sådana andra för finansieringsverket betydelsefulla ärenden som generaldirektören eller direktionsordföranden vill att direktionen ska behandla,

5) utnämning och anställning av den personal som är direkt underställd generaldirektören,

6) generaldirektörens ställföreträdare.

4 §
Beslutsfattande i finansieringsverkets direktion

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet efter föredragning av generaldirektören. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har omfattat.

5 §
Direktionsmedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

6 §
Generaldirektör

Generaldirektören har till uppgift att

1) utöva statens beslutanderätt vid bolagsstämmorna för de aktiebolag som styrs av finansieringsverket,

2) på finansieringsverkets vägnar underteckna det serviceavtal som görs upp med Business Finland Ab,

3) utnämna och anställa annan personal vid finansieringsverket än den som avses i 3 § 5 punkten,

4) besluta om annan finansiering än sådan som avses i 3 § 2 mom.

5) besluta om annat beslutsfattande som gäller finansieringsverket.

Generaldirektören kan genom arbetsordningen eller generaldirektörens beslut överföra ett ärende som faller under hans eller hennes behörighet till en anställd vid finansieringsverket.

7 §
Delegationer för Business Finland

Finansieringsverket kan tillsätta delegationer inom sina huvudsakliga verksamhetsområden för att följa Business Finlands verksamhet samt för att upprätthålla och främja samarbetet mellan näringslivet, forskningsinstituten och högskolorna. Det får finnas högst sex delegationer. Finansieringsverket beslutar om delegationernas sammansättning för två år i sänder.

En delegation består av en ordförande och en viceordförande, vilka representerar sakkunskapen i fråga om Business Finlands uppgifter, samt högst 15 medlemmar.

8 §
Organisation och personal

Närmare bestämmelser om arbetsfördelningen inom finansieringsverket och om ordnandet av verkets förvaltning meddelas genom arbetsordningen.

Förutom generaldirektören finns vid finansieringsverket andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vad som i denna förordning föreskrivs om finansieringsverkets tjänstemän gäller i tillämpliga delar även finansieringsverkets personal i arbetsavtalsförhållande.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 28 december 2017

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.