1146/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Finansieringsverket, bolaget och den av dessa bildade helheten Business Finland

Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket), som driver närings- och innovationspolitik, hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Finansieringsverkets verksamhet styrs och övervakas av arbets- och näringsministeriet.

Finansieringsverket förvaltar aktiebolaget Business Finland Ab (bolaget) som är helt statsägt. Bestämmelser om det beslutsfattande som gäller bolagsinnehavet och om ägarstyrningen finns i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Finansieringsverket och bolaget bildar en funktionell helhet, och de leds enligt en gemensam strategi.

Finansieringsverket förvaltar dessutom aktiebolaget Tekes Venture Capital Ab.

2 §
Verksamhetens syfte

Det övergripande syftet med verksamheten i den helhet som bildas av finansieringsverket och bolaget är att med innovationer och teknik som medel hjälpa näringar att förnya och utveckla sig samt att främja internationellt nätverkande och förbättra arbetslivets kvalitet. Verksamheten syftar dessutom till att öka mervärdet, stärka tillväxten i näringslivet och den internationella konkurrenskraften, öka exporten och utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland, öka turismen från utlandet till Finland samt på längre sikt förbättra produktiviteten och skapa sysselsättning och välstånd.

3 §
Finansieringsverkets uppgifter

Finansieringsverket har till uppgift att främja

1) utvecklingen av innovationer och ny teknik samt affärsverksamhet,

2) produktiva innovations- och försöksmiljöer samt innovationsförmåga,

3) forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och ett omfattande utnyttjande av dess resultat i näringsverksamhet, i arbetslivet och på annat håll i samhället,

4) internationalisering av finländska företag och finländsk forskning, ökad export samt företagens kunnande inom internationell affärsverksamhet,

5) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland,

6) tillväxt och utveckling av turismen från utlandet till Finland,

7) utveckling av kapitalplaceringsmarknaden för företagens tidiga fas.

Finansieringsverket ska också sköta statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med närings-, energi- och miljöpolitiska stöd.

Finansieringsverket utför dessutom sådana uppgifter i anslutning till planering, utredningar, försök och uppföljning inom närings- och innovationspolitiken som arbets- och näringsministeriet ger finansieringsverket inom ramen för sin resultatstyrning eller som särskilt åläggs finansieringsverket genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om finansieringsverkets uppgifter enligt denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Konkurrensutsättning för små och medelstora företags räkning

Finansieringsverket får med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna för sådana små och medelstora företags räkning som av finansieringsverket får finansiering enligt statsunderstödslagen (688/2001) för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet.

Små och medelstora företag som för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet fått finansiering från finansieringsverket med en summa som motsvarar över hälften av upphandlingens värde kan för fullgörande av upphandlingen välja en leverantör som finansieringsverket har konkurrensutsatt för företagets räkning.

Med små och medelstora företag avses små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

5 §
Ledningen av finansieringsverket

Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar finansieringsverket och den helhet som bildas av finansieringsverket och bolaget. Generaldirektören utses av statsrådet. Generaldirektören ansvarar inför arbets- och näringsministeriet för verksamhetens resultat och för att målen uppnås.

Generaldirektören fastställer finansieringsverkets arbetsordning. Beslutanderätt som tillkommer generaldirektören får i arbetsordningen överföras till en person som står i anställningsförhållande till finansieringsverket.

Generaldirektören beslutar om ägarstyrningen av de i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning avsedda aktiebolag som förvaltas av finansieringsverket och nämns i 1 §.

6 §
Finansieringsverkets direktion

Finansieringsverket har en direktion som statsrådet utnämner för två år i sänder. Statsrådet utser en ordförande och en vice ordförande för direktionen.

Till direktionen hör minst fem och högst tio personer som har kännedom om finansieringsverkets verksamhetsområde. Av dem ska en representera arbets- och näringsministeriet.

Den som står i anställningsförhållande till finansieringsverket eller bolaget kan inte utses till medlem i direktionen.

Generaldirektören är föredragande i direktionen. Generaldirektören har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden.

Finansieringsverkets personal väljer bland sig en representant i direktionen som har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden, utom när det gäller utnämningsärenden.

7 §
Direktionens uppgifter

Direktionen styr, följer och övervakar helheten Business Finlands verksamhet och beslutar om de allmänna riktlinjerna med beaktande av de mål som arbets- och näringsministeriet uppställt samt principerna och riktlinjerna för ägarstyrningen.

Direktionen beslutar om beviljande av finansiering till företag och sammanslutningar för projekt som hör till finansieringsverkets uppgiftsområde inom ramen för de bevillningsfullmakter som anvisats i statsbudgeten. Närmare bestämmelser om grunderna för beviljande av finansiering får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om direktionens sammansättning, om direktionens övriga uppgifter, om överföring av beslutanderätt till generaldirektören och om beslutsfattandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Delegationer för Business Finland

Finansieringsverket får tillsätta delegationer för Business Finland för att följa verksamheten i finansieringsverket, bolaget och den helhet som bildas av dem.

9 §
Anställningsvillkor för personal som arbetar utomlands

I fråga om lönen för den personal vid finansieringsverket som tjänstgör utomlands och om deras ersättningar inom utlandsrepresentationen, arbetstid, semestrar och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) eller vad som avtalas med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970).

10 §
Närmare bestämmelser om finansieringsverkets förvaltning

Bestämmelser om finansieringsverkets organisation och ledning, om beviljande av tjänstledighet för tjänstemän och om vikariat samt om företrädande av staten vid domstolar och ämbetsverk utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Bolagets uppgifter

Bolaget har till uppgift att främja

1) företagens kapacitet att utveckla och kommersiellt utnyttja innovationer och ny teknik samt uppkomsten av nya innovativa företag och affärsverksamheter,

2) forsknings- och utvecklingsarbete som stöder förnyelse av näringslivet,

3) samarbetet mellan företag samt mellan företag, offentliga samfund och forskningsorganisationer,

4) internationalisering av finländska företag och forskning, exporttillväxt och kunnande inom internationell affärsverksamhet för företag,

5) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland,

6) tillväxt och utveckling av turismen från utlandet till Finland.

Närmare bestämmelser om bolagets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Bolagets ekonomiska verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst. Bolagets eventuella vinst används i sin helhet till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter.

13 §
Serviceavtalet mellan finansieringsverket och bolaget

Finansieringsverket och bolaget upprättar årligen ett serviceavtal där de åtgärder som grundar sig på bolagets lagstadgade uppgifter och den ersättning för dem som årligen ska betalas till bolaget fastställs. Till serviceavtalet fogas en plan över finansieringsverkets och bolagets verksamhet under den kommande fyraårsperioden.

14 §
Finansieringsbeslut

Finansieringsverket fungerar som statsbidragsmyndighet och fattar beslut enligt statsunderstödslagen om att bevilja, ändra eller betala ut statsunderstöd samt lånebeslut enligt lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988). Närmare bestämmelser om besluten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver finansieringsverket kan även bolaget fatta sådana i statsunderstödslagen avsedda beslut om att bevilja, ändra eller betala ut statsunderstöd som omfattas av de minimis-villkoren och vars värde inte överskrider 100 000 euro. Närmare bestämmelser om förfarandet samt om förordnandet av de tjänstemän och den föredragande vid bolaget som deltar i beslutsfattandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Finansieringsverket styr och övervakar bolagets finansieringsverksamhet. Bolaget övervakar användningen av de statsbidrag som det har beviljat.

Finansieringsverket beslutar om återkrav, inställning av utbetalning, avslutande av utbetalning och granskning av stödtagarna när det gäller statsunderstöd som beviljats av finansieringsverket och bolaget.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på bolagets anställda när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag.

15 §
Sökande av ändring i beslut av finansieringsverket och i beslut av bolaget i ärenden som gäller statsunderstöd

En part som är missnöjd med ett beslut av finansieringsverket eller med ett beslut av bolaget i ett ärende som gäller statsunderstöd, får begära omprövning av beslutet hos finansieringsverket. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

16 §
Tillsyn över bolaget samt utlämnande av uppgifter

Finansieringsverket övervakar bolagets verksamhet och får granska den verksamhet som rör statsunderstöd i behövlig utsträckning.

Bolaget ska trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna ministeriet och finansieringsverket de uppgifter som är nödvändiga för ledningen av och tillsynen över bolaget. Bolaget har trots sekretessbestämmelserna rätt att av ministeriet och finansieringsverket få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av sitt uppdrag enligt denna lag.

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter för tillhandahållande av företagstjänster finns i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017).

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna lag upphävs

1) lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (717/2008),

2) lagen om aktiebolaget Finpro Oy (1446/2015).

Det i den lag som nämns i 2 mom. 1 punkten avsedda Innovationsfinansieringsverket Tekes blir Innovationsfinansieringsverket Business Finland enligt denna lag, och det i den lag som nämns i 2 mom. 2 punkten avsedda aktiebolaget Finpro Oy blir Business Finland Ab.

18 §
Övergångsbestämmelser

En del av Innovationsfinansieringsverket Tekes personal övergår i bolagets tjänst efter ikraftträdandet av lagen. På övergången tillämpas bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i 5 e och 5 f § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001). Den personal som övergår anges i de handlingar som gäller verksamhetsöverlåtelsen. Finansieringsverket beslutar om den personal som övergår och om tidpunkten för övergången.

När sådan i 1 mom. avsedd personal som innehar tjänster eller står i tjänsteförhållande övergår till bolaget, indras tjänsterna och upphör tjänsteförhållandena utan uppsägning vid en tidpunkt som bestäms senare efter ikraftträdandet av lagen. Hela den personal som övergår blir anställd i arbetsavtalsförhållande hos bolaget från och med den tidpunkten. Indragningen av tjänsterna och upphörandet av tjänsteförhållandena kräver inte samtycke. Till bolaget övergående uppgifter som sköts i arbetsavtalsförhållande och anställda i arbetsavtalsförhållande övergår genom arbetsavtal till bolaget från och med den tidpunkten. De som är anställda för viss tid i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande övergår till att vara anställda i arbetsavtalsförhållande hos bolaget för den tid som återstår av den ursprungliga anställningen. Anställningens kontinuitet påverkas inte av att typen av anställning ändras. Om en uppgift överförs till bolaget efter den tidpunkt som nämns i 1 mom., ska bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i statstjänstemannalagen och i arbetsavtalslagen tillämpas på överföringen fram till utgången av 2020.

De rättigheter och skyldigheter som följer av tjänsteförhållanden som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen övergår på bolaget på det sätt som anges i 5 f § i statstjänstemannalagen. Detta gäller dock inte sådana rättigheter och skyldigheter som uttryckligen följer av tjänsteförhållandet och som inte är utmärkande för arbetsavtalsförhållanden.

För en lönefordran eller en fordran av annat slag som följer av ett tjänsteförhållande och som förfallit till betalning före överlåtelsen svarar finansieringsverket och bolaget solidariskt. Finansieringsverket är likväl gentemot förvärvaren ansvarigt för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

Bolaget är skyldigt att iaktta de tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller vid tidpunkten för övergången på det sätt som föreskrivs i 5 § i lagen om kollektivavtal (436/1946).

Den personal som övergår till bolaget ska efter övergången få den lön de hade vid överlåtelsetidpunkten.

RP 158/2017
EkUB 21/2017
RSv 157/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.