1133/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 15 och 29 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 15 § 4 mom. samt 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 15 § 4 mom. i lag 1257/1996 samt 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. i lag 1064/2016, som följer:

15 §

En i 29 § 1 mom. 10 punkten avsedd helhetstjänst anses vara utförd enligt 1 mom. 1 punkten vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda tjänsteprestationen.

29 §

Trots vad som föreskrivs i 27 § ska skatt betalas


10) på överlåtelse av helhetstjänster.

Med helhetstjänst enligt 1 mom. 10 punkten avses en samling tjänster bestående av plane-rings-, bygg-, finansierings- och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre och för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna lag tillämpas på de helhetstjänster i fråga om vilka byggnadsarbetet inleds den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 155/2017
FiUB 25/2017
RSv 180/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.