1132/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 19 a och 27 c §, sådana de lyder i lag 1256/1996, som följer:

19 a §

En ersättning för en helhetstjänst är intäkt för det skatteår under vilket helhetstjänsten överlåtits. Med helhetstjänst avses en samling tjänster bestående av planerings-, bygg-, finansierings-, och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre, vilken grundar sig på ett avtal som ingåtts för minst 10 år och för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. Av helhetstjänsten anses varje skatteår en sådan mängd ha överlåtits som motsvarar den faktiska användnings- eller användbarhetsmängden under skatteåret.

Bestämmelserna i 1 mom. och 27 c § tillämpas inte, om beställaren och genomföraren av en helhetstjänst är i intressegemenskap med varandra enligt 31 § 2 mom. i lagen om beskattnings-förfarande.

27 c §

De utgifter som föranleds av produktionen av en i 19 a § avsedd helhetstjänst och de räntor under byggnadstiden som hänför sig till finansieringen av byggandet av en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre avdras genom lika stora årliga avskrivningar under den återstående avtalsperioden från och med det skatteår under vilket objektet har tagits i bruk.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på kostnader för underhåll av vägen, järnvägen, byggnaden eller den bestående konstruktionen samt det till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöret endast till den del kostnadens sannolika verkningstid är minst tre år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2018.

RP 155/2017
FiUB 25/2017
RSv 180/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.