1117/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av lagen om tillsyn över ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 2 §, 3 § 7 och 8 punkten samt 23 § 2 mom. som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På marknadskontrollen av ekologiskt producerade livsmedel tillämpas livsmedelslagen (23/2006), på marknadskontrollen av ekologiskt producerat foder foderlagen (86/2008), på marknadskontrollen av ekologiskt producerade alkoholdrycker och ekologiskt producerad sprit alkohollagen (1102/2017), på marknadskontrollen av ekologiskt producerat utsäde lagen om handel med utsäde (728/2000) och på marknadskontrollen av ekologiskt producerat plantmaterial lagen om plantmaterial (1205/1994).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) alkoholdryck alkoholdryck som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i alkohollagen,

8) sprit sprit som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i alkohollagen,


23 §
Registeransvarig

Registeransvarig när det gäller de uppgifter som avses i 7 § i denna lag är dock Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Registret förs med stöd av 66 § i alkohollagen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017
ShUB 24/2017
StoUB 1/2017
RSv 186/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.