1096/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 9 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, ett nytt 3 mom. samt till 7 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 851/2016, ett nytt 2 mom. som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

9 §
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås

Om avsikten är att i ett kreditavtal hänvisa till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska kreditgivaren och kreditförmedlaren dessutom med ett separat dokument informera konsumenten om referensvärdet och administratörens namn samt om vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten.

7 a kap.

Konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

4 §
Allmän informationsskyldighet

Om det i samband med krediter som erbjuds av en kreditgivare eller en kreditförmedlare hänvisas till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används om referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska av den information som avses i 1 mom. framgå också referensvärdet och administratörens namn samt vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1011 (32016R1011); EUT L 171, 29.6.2016, s. 1

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.