1090/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 1 mom. 4 punkten och 19 §, sådana de lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten i lag 766/2012 och 19 § i lag 164/2014, som följer:

3 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


4) derivatinstrument derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten samt andra derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar är värdepapper, valutor, räntesatser, derivatinstrument, fastigheter, fastighetsvärdepapper, annan egendom eller index som beskriver prisutvecklingen för de underliggande tillgångarna,


19 §
Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare tillämpas 3–10 kap. i värdepappersmarknadslagen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel eller i 2 eller 11 § i denna lag, i 7, 12 och 13 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller i 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.