1078/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 7 kap. 8 § 2 mom. och 19 kap. 6 §, av dem 19 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016,

ändras 2 kap. 4 § 19 punkten, 5 § 2 mom. 10 punkten, 6 § 2 och 3 mom. och 7 § 1 mom. 2 punkten, 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §, 6 kap. 2 § 6 mom., 7 kap. 5 § 2 mom., 12 kap. 8 § 4 mom., 13 kap. 2 § 2 mom., 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten, 19 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom. och 7 §, rubriken för 21 kap. 3 § och 1 mom. i den paragrafen samt rubriken för 6 § och 4 mom. i den paragrafen och 22 kap. 3 §, av dem 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 627/2014, och

fogas till 14 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2017, en ny 2 a-punkt som följer:

2 kap.

Definitioner

4 §
Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med


19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare

a) förvaltar EES-baserade AIF-fonder,

b) marknadsför andelar i en EES-baserad AIF-fond,

c) marknadsför andelar i en tredjelandsbaserad AIF-fond, och

d) tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §,


5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


10) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,


6 §
Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

I denna lag avses med

1) professionell kund och icke-professionell kund detsamma som i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster,

2) finansiellt instrument detsamma som i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

3) värdepappersföretags filial detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,

4) investeringstjänster detsamma som i 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster,

5) utländskt EES-värdepappersföretag detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,

6) utländskt EES-försäkringsbolag detsamma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på sådana utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster.


7 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


2) onoterat bolag bolag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier inte har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017).


3 kap.

Verksamhet som AIF-förvaltare

2 §
Andra tillåtna tjänster

En extern AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med 1 § i detta kapitel får dessutom tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster.


3 §
Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder,

3) mottagande och förmedling av order enligt 1 kap. 15 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster.

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

2 §
Minimikapital

Trots vad som föreskrivs i 1–4 mom. i denna paragraf ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster.


7 kap.

Organisering av verksamheten

5 §
Kundskydd i samband med investeringstjänster

En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfaranden för att i behörig ordning och så snabbt som möjligt behandla sådana klagomål från icke-professionella kunder som gäller kapitalförvaltning eller sidotjänster. Vid behandlingen av kundklagomål ska iakttas 10 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster.

12 kap.

Erbjudande av andelar

8 §
Kundkontroll

Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.


13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella kunder

2 §
Auktorisationsvillkor

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller en AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES, när den är en internt förvaltad AIF-fond vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, alltid marknadsföras till icke-professionella kunder i Finland.


14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:


2) ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och vars kapitalbas alltid ska uppgå till minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet och som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster,

2 a) ett utländskt EES-värdepappersföretags filial som fått auktorisation motsvarande verksamhetstillstånd enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland och som uppfyller de villkor för värdepappersföretag som föreskrivs ovan i 2 punkten,


19 kap.

EES-staterna

1 §
Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i andra EES-stater

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § efter att till Finansinspektionen ha lämnat följande information:

1) uppgift om de EES-stater där den avser att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning och sidotjänster,

2) en verksamhetsplan där det framgår vilka AIF-fonder som den avser att förvalta och vilka tjänster den avser att tillhandahålla.

Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs genom en filial ska dessutom följande information lämnas till Finansinspektionen innan verksamheten inleds:

1) filialens organisatoriska struktur,

2) en adress i AIF-fondens hemmedlemsstat där relevanta handlingar kan erhållas,

3) namn och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för ledningen av filialen.

AIF-förvaltaren får inleda verksamhet som avses i 1 mom. efter att ha tagit emot Finansinspektionens underrättelse om saken.

AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av någon av de uppgifter som avses i denna paragraf skriftligen underrätta Finansinspektionen om denna ändring senast en månad innan en planerad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum.

2 §
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 § i Finland under samma förutsättningar som AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt denna lag.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får börja förvalta AIF-fonder och tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster i Finland efter att ha fått en underrättelse om saken från sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet.

5 §
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland

Den som har rätt att i Finland förmedla order enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland endast om förvaltaren av AIF-fonden i fråga har fått en sådan underrättelse från en EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom.


7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, för genomförande av AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om sådan dokumentation och information som avses i 4 § 1 mom.

21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

3 §
Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahållande av investeringstjänster i EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en AIF-förvaltare följer denna lag när den förvaltar AIF-fonder och tillhandahåller kapitalförvaltnings- och sidotjänster. Dessutom ska Finansinspektionen säkerställa om AIF-förvaltarens auktorisation omfattar sådan förvaltning av AIF-fonder samt tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster som avses i den verksamhetsplan som fogats till anmälan. Finansinspektionen ska senast en månad efter det att den har tagit emot en fullständig anmälan överlämna handlingarna till de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat. En förklaring om att anmälaren är en auktoriserad AIF-förvaltare enligt denna lag ska då bifogas.


6 §
Ändrade uppgifter om förvaltning, tillhandahållande av investeringstjänster eller marknadsföring

Om en planerad ändring genomförs trots ett förbud eller om det framgått någon annan omständighet som innebär att AIF-förvaltaren inte längre iakttar denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 3 kap. i lagen om Finansinspektionen och vid behov i alla EES-stater förbjuda förvaltning av AIF-fonder, tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster samt erbjudande av andelar.

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

3 §
Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om bestämmande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 8 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.