1072/2017

Helsingfors den 28 december 2017

Lag om ändring av lagen om gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 9 § och 10 § samt 15 § 2 och 3 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 580/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet.

Vad som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering ska, med undantag för 3–8 §, 10 § 7 mom., 14 § 1 mom. 1 punkten samt 15 och 17 § tillämpas också på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Trots vad som föreskrivs ovan i 2 mom. ska på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering vid förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på annat sätt än med finansiella instrument tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 1, 5 och 6 mom. samt 15 §.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument.

Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

I lagen om penninginsamlingar (255/2006) föreskrivs om penninginsamling.

I lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster med finansiella instrument.

I lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) föreskrivs om handel med finansiella instrument.

I betaltjänstlagen (290/2010) och i lagen om betalningsinstitut (297/2010) föreskrivs om penningförmedling.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlag med andra än finansiella instrument där skuldförhållande uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering.

2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen,

3) registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag, en värdepapperscentral, en person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med andra än finansiella instrument,

4) auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett betalningsinstitut, en värdepapperscentral, en förvaltare av AIF-fonder och en sådan person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012),

5) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan organisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering,

6) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

7) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

8) kreditinstitut sådana kreditinstitut och EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),

9) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinstitut och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),

10) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och utländska EES-fondbolag som avses i 10 b-punkten i det momentet,

11) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och utländska EES-värdepappersföretag som avses i 7 punkten i det momentet,

12) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. i den paragrafen.

3 §
Registreringsskyldighet

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som inte är auktoriserad får förmedla gräsrotsfinansiering endast med andra än finansiella instrument, om förmedlaren har registrerat sig i det register över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen.


9 §
Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering får inom ramen för sin auktorisation erbjuda låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

Förmedling av gräsrotsfinansiering med sådana finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten i lagen om investeringstjänster får tillhandahållas också av sådana i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster auktoriserade personer som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster, vilka på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 punkten i den lagen endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som nämns ovan.

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ska underrätta Finansinspektionen om att den inleder eller avslutar förmedlingsverksamheten.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer.

I 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita ett anknutet ombud.

10 §
Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.

Vid förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument ska i tillämpliga delar iakttas lagen om investeringstjänster.

En person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och som fått verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § i den lagen ska vid förmedling av gräsrotsfinansiering iaktta följande bestämmelser i lagen om investeringstjänster:

1) 2 kap. 1 § om tillståndsplikt för investeringstjänster,

2) 3 kap. om beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet,

3) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem,

4) 7 kap. 7 § 4 mom. om skyldigheter för distributörer av finansiella instrument och 9 § i det kapitlet om hantering av intressekonflikter,

5) 10 kap. 2 § om allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster, 3 § i det kapitlet om avtal och investeringstjänster, 4 § 1 mom. om bedömning av lämplighet och 2 mom. i det kapitlet om bedömning av passande rapportering till kunder ifall investeringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1–3 mom. i det kapitlet om värdepappersföretags informationsskyldighet, 6 § 5–8 mom. i det kapitlet om incitament, 7 § i det kapitlet om rapportering till kunder, 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, 12 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation, 15 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål, 15 kap. om administrativa påföljder, 16 kap. om skadestånds- och straffbestämmelser samt 16 a kap. om tillsynsbefogenheter.

På personer som avses i 3 mom. tillämpas vad som i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om innehav av kundmedel och om yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta

1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom.,

2) vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intressekonflikter,

3) vad som i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överskrider 2 000 euro, vad som i 5 § 1–3 mom. i det kapitlet föreskrivs om informationsskyldighet, vad som i 11 § i det kapitlet föreskrivs om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, vad som i 12 § i det kapitlet föreskrivs om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation och vad som i 15 § i det kapitlet föreskrivs om behandling av kundklagomål.

Om en registrerad förmedlare av gräsrotfinansiering förvaltar kundmedel, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av kundmedlen på ett tillförlitligt sätt. Förmedlaren ska särskilt se till att

1) kundmedlen hålls åtskilda från egna medel,

2) kundmedlen bokförs så att enskilda kunders medel specificeras separat från övriga kunders medel,

3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster.

15 §
Ordningsavgift och påföljdsavgift

Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgifter är

1) de i 10 § 5 mom. 2 och 3 punkten i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering av intressekonflikter i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster, bestämmelserna i 10 kap. 4 § i den lagen om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överstiger 2 000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 12 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 15 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål,

2) de i 10 § 6 mom. i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel, bestämmelserna i 11 § om informationsskyldighet och bestämmelserna i 12 § om kundkontroll.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf dessutom sådana närmare bestämmelser och föreskrifter gällande bestämmelser som avses i nämnda 2 moment.


Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017
EkUB 22/2017
RSv 187/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 28 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.