1045/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer (772/2007) 1 §, sådan den lyder i förordning 785/2015, som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utlåtanden enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken tar Landsbygdsverket ut en tidsbaserad avgift 49 euro per timme.

För behandling av Flegt -licenser tas det ut en avgift på 70 euro. Om det för behandlingen av licensen finns grundad anledning att ta prov av varupartiet eller att skaffa annan motsvarande utredning för att intyga att varupartiet motsvarar de uppgifter som anges i licensen eller de uppgifter som licensmyndigheten annars har, tas av importören ut avgift som motsvarar totala kostnader som anskaffandet av utredningen gett upphov till Landsbygdsverket, för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.

I årlig övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar tas det ut en grundavgift på 2 400 euro samt en tilläggsavgift på 59 cent för slaktade och klassificerade nötkreatur och 3 cent för svin. För slakterier där det slaktas under 75 vuxna nötkreatur per vecka eller under 200 grisar per vecka som årligt genomsnitt är grundavgiften 1 200 euro. Av slakterier som huvudsakligen slaktar får tas det ut en årlig grundavgift på 800 euro. Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna skickar till Landsbygdsverket. Grundavgiften tas ut till halva beloppet vid vartdera tillfället.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.