1041/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014) 6 § 2 mom. och

ändras 6 § 3–6 mom. som följer:

6 §
Undantag från auktorisationsvillkoret och från skyldigheten att offentliggöra faktablad

Sökanden ska för att beviljas den rätt som avses i 1 mom. dessutom visa att avsikten är att det investerade kapitalet samlas in hos professionella kunder och sådana icke-professionella kunder som inte är konsumenter och som förstår de risker som är förenade med investeringen, som investerar långsiktigt och som med beaktande av investeringsvolymen har tillräckliga förutsättningar att bära den risk som hänför sig till investeringen.

Som äventyrande av investerarskyddet enligt 1 mom. betraktas inte sådan marknadsföring av andelar i en AIF-fond som inte riktar sig till konsumenter. Som sådana konsumenter som avses i 3 mom. betraktas inte privata investerare som investerar i tillväxtföretag, acceleratorfonder eller mikrofonder (businessänglar), förmögna enskilda, vars engångsinvestering uppgår till minst 50 000 euro, eller professionella investerare som är fysiska personer.

Som icke-professionella kunder som uppfyller kraven enligt 1 och 3 mom. kan betraktas åtminstone family office vehicles, stiftelser och andra allmännyttiga samfund, industribolags investeringsrörelser, kommuner samt universitet och högskolor. En AIF-förvaltare behöver inte hos Finansinspektionen ansöka om undantagstillstånd enligt denna paragraf, om AIF-fonden marknadsförs enbart till sådana icke-professionella kunder vars erfarenhet av och kunskap om investeringsverksamheten AIF-förvaltaren inte har någon motiverad anledning att ifrågasätta. Marknadsföring av en sådan AIF-fond kan inledas när AIF-förvaltaren förutom den information som avses i 13 kap. 6 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder dessutom lämnat uppgifter om uppfyllandet av kraven i denna paragraf till Finansinspektionen.

Om de villkor som föreskrivs i 1 och 3 mom. uppfylls ska Finansinspektionen bevilja tillstånd att marknadsföra en AIF-fond till sådana icke-professionella kunder som avses i 3 mom., om det i AIF-fondens stadgar förutsätts att

1) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden har bett om att bli bemötta i enlighet med vad som föreskrivs om professionella kunder i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden investerar eller förbinder sig att investera till ett värde av minst 100 000 euro, eller om det är fråga om en AIF-fond som investerar i tillväxtföretag (venture capital), till ett värde av minst 50 000 euro, och värdet av kundens placeringsförmögenhet överstiger 500 000 euro, eller

3) ett prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har upprättats över AIF-fonden och avsikten är att fonden inte marknadsförs till icke-professionella kunder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (32014R1286); EUT L 352, 9.12.2014, s. 1

Helsingfors den 19 december 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Paula Kirppu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.