1035/2017

Helsingfors den 21 december 2017.

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under året 2018

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om avgiftsbelagda prestationer som justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten, Riksfogdeämbetet, konkursombudsmannens byrå, Rättsregistercentralen, Olycksutredningscentralen, dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valmyndigheterna och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral tillhandahåller.

Denna förordning gäller även publikationer och experttjänster av andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde än de myndigheter som nämns i 1 mom. samt bilplats- och lokalhyror som tas ut av dem. I fråga om avgifter för domstolars, åklagarväsendets och rättshjälpsbyråernas prestationer gäller dock separata bestämmelser.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som myndigheterna tar ut fasta avgifter för enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är:

1) i andra än i 4 § avsedda fall sådana intyg, utdrag eller styrkta kopior som utfärdas på begäran,

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheterna prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden och utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av eller överlåtelse av nyttjanderätten till framställda metoder, redskap, datasystem och databaser,

2) i andra än i 4 § avsedda fall kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax eller i elektronisk form,

3) uppgifter som avses i 26 § i personuppgiftslagen (523/1999), i 6 § 8 mom. i straffregisterlagen (770/1993) och i 13 § i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012), om det har förflutit mindre än ett år sedan rätten till insyn senast utnyttjades,

4) uppgifter ur valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val,

5) förteckningar som hänför sig till ett anställningsförhållande,

6) data ur justitieförvaltningens riksomfattande datasystem som lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt,

7) inkvarteringstjänster som Brottspåföljdssektorns utbildningscentral säljer,

8) uthyrning av lokaler och bilplatser,

9) måltider för personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten och för besökare på anstalter som hör till Brottspåföljdsmyndigheten samt inkvarteringstjänster för dessa besökare.

I 1 mom. 9 punkten avsedda prestationer är inte avgiftsbelagda för besökare som är anhöriga eller andra närstående till en fånge, om deras besök på anstalten anknyter till genomförandet av en individuell plan i fråga om hur fången utnyttjar sin strafftid.

4 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

De avgifter som en myndighet tar ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av myndigheten i fråga med iakttagande av bestämmelserna i den paragrafen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 21 december 2017.

Justitieminister
Antti Häkkänen

Planerare
Anna Rajala

Bilaga

Avgiftstabell
Prestation Avgift
1. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a och 5 § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
– som en förteckning 0,90 euro /person
2. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 1 mom. i straffregisterlagen 12,00 euro/utdrag
3. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 2 mom. och 4 mom. samt 6 a § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
4. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 b § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
5. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 50 och 51 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002)
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
– som en förteckning 0,90 euro/ person
6. Annat intyg eller utdrag 22,00 euro
7. Styrkt kopia 2,40 euro/sida
8. På ansökan utfärdat beslut för ingående av äktenskap 250,00 euro
9. Datasekretessnämndens beslut 250,00 euro
10. Övriga beslut 12,00 euro

Dröjsmålsavgift tas ut enligt 3 § 3 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

För en prestation som överlåts som ett utdrag, en kopia eller en förteckning tas det alltid ut en avgift på minst 10 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.