1029/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2018–2019

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som motsvarar prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) beslut och tillstånd som på ansökan meddelas med stöd av förordningar om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller den upphävda lagen om naturskydd (71/1923):

a) tillstånd för geologisk forskning eller malmletning 350 euro,

b) tillstånd för byggande och underhåll av vägar, farleder, byggnader eller konstruktioner 200 euro,

c) tillstånd för älgdrev i samband med jakt 50 euro,

d) andra beslut eller tillstånd som ges på ansökan 100 euro

2) Offentligsrättsliga beslut som anknyter till terrängtrafik:

a) personligt tillstånd för körning i snöskoterspår 9 euro för tre timmar, 15 euro per dygn, 30 euro per vecka och 50 euro per snöskotersäsong,

b) tillstånd per familj för körning i snöskoterspår 50 euro per snöskotersäsong,

c) med elektroniska kommunikationsmedel ansökt personligt tillstånd för körning i snöskoterspår 9,01 euro och mobilsamtalsavgift per 3 timmar, 15,02 euro och mobilsamtalsavgift per dygn, 30,04 euro och mobilsamtalsavgift per vecka och 50,07 euro och mobilsamtalsavgift per snöskotersäsong,

d) med elektroniska kommunikationsmedel ansökt tillstånd per familj för körning i snöskoterspår 50,07 euro och mobilsamtalsavgift per snöskotersäsong,

e) sådant beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafik som avses i 18 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och som meddelas för ändringssökande 50 euro,

f) skriftligt beslut som meddelas separat för ändringssökande när det gäller tillstånd för terrängtrafik 30 euro.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten är dock avgiftsfria tillstånd som beviljats eller beslut som meddelats för vetenskapligt syfte eller för undervisningssyfte eller för reducering av en art av främmande ursprung eller en art som förökat sig i skadlig omfattning eller för omhändertagande av vilt som fallit inom ett naturskyddsområde.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

För tillstånd att från ett naturskyddsområde avlägsna individer av viltarter med stöd av 15 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen tas det ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, 50 euro.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår, samt företagar- och grupptillstånd,

2) övernattning i reserveringsstuga samt användning av uthyrningsstuga eller uthyrningskåta,

3) utarrendering av mark- och vattenområden samt uthyrning av byggnader och konstruktioner och annan överlåtelse av nyttjanderätten,

4) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, mötesutrymmen och auditorier,

5) försäljning av virke som kommer från åtgärder för återställande av och skötselåtgärder i naturskyddsområden och andra skyddsobjekt,

6) guidningstjänster och guidningsprodukter, publikationer, tidningar, upptagningar och andra motsvarande prestationer,

7) tjänster och produkter som har producerats för att främja miljöfostran och naturvägledning,

8) sakkunnig- och planeringstjänster,

9) kopior,

10) andra tjänster och prestationer som motsvarar dem som avses i punkterna 1–9,

11) utlämnande av datamaterial till utomstående på beställning.

Med avvikelse från 1 mom. 11 punkten tas det dock inte ut någon avgift för utlämnandet av datamaterial, om det gäller myndighetssamarbete eller motsvarande nationellt eller internationellt samarbete eller nationella eller internationella skyldigheter, grundforskning eller undervisningssyften, eller uppdrag eller samarbetsprojekt som hör till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

6 §
Dröjsmålsränta

Om en avgift som har fastställts med stöd av denna förordning inte har betalats på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen. Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären på det försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som gäller vid tidpunkten i fråga och som är högst sju procentenheter högre än den referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga och som fastställts av Finlands Bank och publicerats i författningssamlingen.

7 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det arbete som utförts.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

För jakande och nekande beslut tas ut en lika stor avgift.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången av 2019.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Johanna Korpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.