Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1003/2017

Given i Helsingfors den 13 december 2017

Lantmäteriverkets arbetsordning

Med stöd av 5 § i lagen om Lantmäteriverket (900/2013) utfärdas följande arbetsordning som berör Lantmäteriverket:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1 §
Tillämpningsområde

Angående Lantmäteriverkets organisation, enheter, uppgifter och organisering av dessa gäller, utöver det som föreskrivs eller bestäms annanstans, bestämmelserna i denna arbetsordning.

LEDNING OCH ORGANISATION
2 §
Resultatstyrning och ledning

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör.

Centrala verksamhetsprinciper för ledningsverksamheten är: ledningens resultatansvar, flexibel och ändamålsenlig användning av resurser, utveckling av personalens kompetens, god informationsförmedling och samarbete.

Lantmäteriverkets centralförvaltning och de enheter som lyder under denna ansvarar för att de gemensamma resultatmål som ställts upp för Lantmäteriverket uppnås. De enheter som lyder under centralförvaltningen rapporterar till generaldirektören om uppnåendet av Lantmäteriverkets resultatmål. Respektive enhet och avdelning rapporterar på motsvarande sätt till direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen.

De enheter som lyder under centralförvaltningen är produktionsenheten, enheten för allmän förvaltning, centralen för ICT-tjänster och geodatacentralen. Enheterna som lyder under centralförvaltningen ordnar sin verksamhet och samarbetar så att Lantmäteriverkets avgörandepraxis och förfaranden uppfyller kraven på riktighet och enhetlighet. Enheterna som lyder under centralförvaltningen och deras personal ska samarbeta för att uppnå Lantmäteriverkets mål genom att iaktta principen om det enhetliga Lantmäteriverket.

Direktörerna för de enheter som lyder under Lantmäteriverkets centralförvaltning är skyldiga att informera generaldirektören om principiellt eller annars viktiga ärenden inom det uppgiftsområde som respektive direktör ansvarar för.

3 §
Förordnande av ställföreträdare

Generaldirektören förordnar ställföreträdare för generaldirektören, ställföreträdare för en direktör för en enhet som lyder under centralförvaltningen och ställföreträdare för en direktör inom centralförvaltningen. Ställföreträdare för en direktör för resultatenhet, ställföreträdare för en avdelningsdirektör och ställföreträdare för chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster förordnas av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen. Ställföreträdare för chefer för övriga ansvarsområden förordnas av direktören för resultatenheten ifråga. I övrigt förordnas ställföreträdaren av den anställdas chef.

4 §
Strategiteam och koordinationsteam

Lantmäteriverkets strategiska ledning stöds av strategiteamet som bistår generaldirektören i den strategiska ledningen av Lantmäteriverket.

Ledningen av genomförandet av Lantmäteriverkets strategi stöds av koordinationsteamet, som ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten på verksnivå.

5 §
Samarbete och arbetarskydd

Lantmäteriverkets samarbetskommitté YTTK (samarbetskommittén) är ett sådant samarbetsorgan som avses i 17 § i samarbetsavtalet för statens arbetarskydd. Inom samarbetskommittén behandlas både de ärenden som omfattas av samarbetet som uppräknas i 4 § i samarbetsavtalet för statens arbetarskydd och de ärenden som behandlas med stöd av lagen om samarbete inom statens ämbetsverk samt inrättningar. Som ett representativt samarbetsorgan leder, utvecklar och koordinerar samarbetskommittén arbetarskyddsverksamheten inom Lantmäteriverket samt behandlar i synnerhet sådana samarbetsärenden som är vittgående eller som gäller hela Lantmäteriverket.

Alla anställda inom Lantmäteriverket som har en chefsbefattning är skyldiga att sörja för arbetarskyddet samt för att personalen har en möjlighet att påverka sitt arbete och sina arbetsförhållanden på det sätt som författningar och avtal som berör samarbete och arbetarskydd förutsätter.

6 §
Säkerhetsorganisation

Generaldirektören utnämner Lantmäteriverkets beredskapschef som ansvarar för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i beredskapslagen (1552/2011).

Vid Lantmäteriverket finns en direktör som centraliserat ansvarar för säkerheten. Därtill ansvarar direktören för respektive enhet som lyder under centralförvaltningen och direktören för respektive resultatenhet för informationssäkerheten inom sin egen enhet.

Generaldirektören fastställer organiseringen av säkerheten i övrigt.

UPPGIFTER OCH ORDNANDE AV DESSA
7 §
Centralförvaltningen

Centralförvaltningen har till uppgift att leda och utveckla Lantmäteriverkets verksamhet samt att ansvara för enhetligheten inom verket. Därtill ansvarar centralförvaltningen för ledningen av juridiska ärenden, ledningen av kommunikation, ledningen av internationella ärenden, ledningen av forskningsverksamheten och intern revision. Centralförvaltningen sörjer även för andra uppgifter om vilkas utförande stadgas särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer att centralförvaltningen ska utföra.

8 §
Produktionsenheten

Produktionsenhetens (produktion) uppgift är att:

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten, sörja för grundande, förvaltning och underhåll av fastighetsdatasystemet och för anslutande informationstjänster och för utveckling av systemet samt för förande av de register som gäller fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt för förande av lagfarts- och inteckningsregistret,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt för upprätthållande av det riksomfattande terrängdatasystemet som berör terrängdata och flygbilder,

4) främja ett ändamålsenligt kartläggningsarbete och kartproduktion samt överlåta, publicera och distribuera kartdata och annan information som berör branschen,

5) med stöd av avtal med en kommun sörja för de uppgifter som enligt lagstiftning eller övriga bestämmelser tillfaller kommunens fastighetsingenjör, samt

6) sörja för de uppgifter som anknyter till rågången av rikets gränser.

Produktionsenheten leds av en överdirektör. För produktionen ansvarar sju resultatenheter: basförrättningar, värderingsförrättningar, ägoregleringar, inskrivningsärenden, register, terrängdata och informationstjänster. Varje resultatenhet leds av en direktör för resultatenhet. Resultatenheterna indelas i ansvarsområden, respektive ansvarsområde leds av en processchef. Var och en av processcheferna leder produktionen inom sitt ansvarsområde.

Produktionsenhetens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen av enheten och säkerställer samarbetet mellan resultatenheterna samt ser till att resurserna är tillräckliga.

9 §
Centralen för ICT-tjänster

Centralen för ICT-tjänster (på finska Mitpa) producerar ICT-tjänster för ämbetsverk och inrättningar och andra organisationer som sköter offentliga uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Centralen för ICT-tjänster ansvarar även för Lantmäteriverkets informationssystem, informationsförvaltning samt för genomförandet av utvecklingsprojekt på verksnivå. Centralen för ICT-tjänster ansvarar även för informationsförvaltningens styrning, koordinering och övervakning, informationssäkerhet och beredskap centraliserat på verksnivå samt för förvaltningen av ICT-upphandlingar som berör tjänster som produceras för Lantmäteriverket.

Centralen för ICT-tjänster leds av en överdirektör. I centralen för ICT-tjänster finns fyra resultatenheter: kundlösningar, teknologilösningar, ICT-produktionstjänster och tillämpningstjänster. Varje resultatenhet leds av en direktör för resultatenhet. Centralen för ICT-tjänster ansvarar för Lantmäteriverkets stödprocess för informationsförvaltning och för kärnprocessen för ICT-serviceproduktion. Resultatenheterna indelas i ansvarsområden som leds av en chef för respektive ansvarsområde.

Ledningsteamet för centralen för ICT-tjänster bistår överdirektören i ledningen av enheten, säkerställer samarbetet mellan resultatenheterna samt ser till att resurserna är tillräckliga. Ledningsteamet för centralen för ICT-tjänster består av överdirektören och direktörerna för resultatenheter. Personalen är också representerad i ledningsteamet.

För ledning av Lantmäteriverkets IT-serviceproduktion ansvarar Lantmäteriverkets koordinationsteam för informationsförvaltning, som består av överdirektören för centralen för ICT-tjänster, direktörerna för resultatenheterna tillämpningstjänster och ICT-produktionstjänster och cheferna för ansvarsområden under resultatenheterna tillämpningstjänster och ICT-produktionstjänster, samt specialister inom informationsförvaltningsbyrån. Koordinationsteamet för informationsförvaltning utvecklar Lantmäteriverkets informationsförvaltningsmodell, IT-serviceverksamhet och ansvarar för uppföljning av förverkligandet av IT-tjänster, samt för en ständig förbättring av kundernas serviceupplevelser med hjälp av respons och analys av data. Koordinationsteamet för informationsförvaltning har en väsentlig roll i förberedning av utvecklandet av nya tjänster från IT-tjänsternas synvinkel.

För ledning av den kundfinansierade IT-serviceproduktionen ansvarar koordinationsteamet för IT-serviceproduktion, som består av överdirektören för centralen för ICT-tjänster, direktörerna för resultatenheterna kundlösningar och teknologilösningar, cheferna för ansvarsområden under resultatenheterna kundlösningar och teknologilösningar samt specialister på IT-serviceproduktion. Koordinationsteamet för IT-serviceproduktion utvecklar serviceproduktionen och ansvarar för uppföljningen av hur serviceavtalen uppfylls.

Direktören för respektive resultatenhet inom centralen för ICT-tjänster ansvarar för den underlydande resultatenhetens verksamhet. Under resultatenheternas direktörer lyder cheferna för respektive ansvarsområde som leder verksamheten inom sitt ansvarsområde.

10 §
Enheten för allmän förvaltning

Enheten för allmän förvaltning (den allmänna förvaltningen) ansvarar inom Lantmäteriverket för personaltjänster, lokalitetstjänster, ekonomitjänster, juridiska tjänster och kommunikationstjänster. Den allmänna förvaltningen ansvarar även för sin del av säkerheten på verksnivå.

Enheten för allmän förvaltning leds av en förvaltningsdirektör. Enheten för allmän förvaltning indelas i ansvarsområden, som lyder direkt under förvaltningsdirektören och som leds av en chef för respektive ansvarsområde.

Ansvarsområdet juridiska tjänster framställer förvaltningsklagan, ärenden som berör skadeersättningsanspråk samt ärenden som berör beslut om rättelse av vägran att utfärda förrättningsförordnande samt sådana ärenden som gäller framställning om återbrytande som avses i 278 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen samt andra uppgifter som fastställs separat. Ansvarsområdet juridiska tjänster ansvarar därtill för juridisk avtals- och upphandlingskonsultation samt för avtalsförvaltning på verksnivå.

Ledningsteamet för den allmänna förvaltningen bistår förvaltningsdirektören i ledningen av enheten och säkerställer samarbetet och resursernas tillräcklighet.

11 §
Geodatacentralen

Geodatacentralens uppgift är att:

1) bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigering, geoinformatik, kartografi, geografisk informationsteknik, fotogrammetri, laserskanning och fjärranalys,

2) ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi, metrologi för laserskanning samt övrig metrologi som gäller geografisk information,

3) utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt vara nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall,

4) utveckla och prova metoder och utrustning som används inom geodesi, geografisk informationsteknik, positionering och fjärranalys samt främja ibruktagandet av dessa,

5) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information, samt

6) publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa.

Geodatacentralen leds av en överdirektör. I geodatacentralen finns fyra forskningsavdelningar: geodesi och geodynamik, geoinformatik och kartografi, fjärranalys och fotogrammetri samt navigering och positionering. Geodatacentralen omfattar även avdelningen SDI-tjänster. Avdelningarna leds av respektive avdelningsdirektör.

Geodatacentralens ledningsteam bistår överdirektören i ledningen av enheten.

BESLUTANDERÄTT OCH ANDRA BESTÄMMELSER
12 §
Ärenden som gäller god vetenskaplig praxis och avvikelser från den

Generaldirektören beslutar om iakttagande av god vetenskaplig praxis vid Lantmäteriverket.

Beslut om att inleda en förundersökning om avvikelse från god vetenskaplig praxis fattas av generaldirektören. Generaldirektören fattar också beslut om att inleda en utredning av avvikelse från god vetenskaplig praxis och om att tillsätta en utredningsgrupp samt avgör om avvikelser från god vetenskaplig praxis skett. Generaldirektören avgör efter föredragning ärenden som gäller god vetenskaplig praxis och avvikelser från den och som avses i denna punkt.

13 §
Förvaltningsklagan, framställningar om återbrytande, ärenden som ankommer på Lantmäteriverket i dess egenskap av besvärsmyndighet samt ärenden som gäller skadeersättningar eller regressrätt samt vissa beslut som gäller hemlighållande av handlingar och ärenden som gäller myndighetsförfrågningar

Förvaltningsklagan som gäller Lantmäteriverkets verksamhet eller en handling som utförts av en tjänsteman eller arbetstagare vid Lantmäteriverket avgörs av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för juridiska ärenden efter föredragning av en person som är anställd i tjänsteförhållande vid ansvarsområdet juridiska tjänster. En klagan som gäller generaldirektörens eller hans ställföreträdares handling avgörs dock av jord- och skogsbruksministeriet.

Ärenden som gäller framställning om återbrytande som avses i 278 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen avgörs av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden efter föredragning av en person som är anställd i tjänsteförhållande vid ansvarsområdet juridiska tjänster.

Ärenden som ankommer på Lantmäteriverket i dess egenskap av besvärsmyndighet, såsom ärenden som gäller rättelseyrkande, avgörs av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden efter föredragning av en person som är anställd i tjänsteförhållande vid ansvarsområdet juridiska tjänster.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden avgör efter föredragandens föredragning sådana ärenden som berör skadeersättning eller regressrätt som avses i 13 kap. 6 § i jordabalken. Samma direktör representerar också staten i dessa ärenden. Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster avgör efter föredragning av en person som är anställd i tjänsteförhållande vid ansvarsområdet juridiska tjänster övriga till staten riktade ärenden som gäller skadeersättningar eller regressrätt.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster avgör efter föredragandens föredragning sådana ärenden som gäller hemlighållande av handlingar och som avses i 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt ärenden som gäller myndighetsförfrågningar enligt lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen och enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism.

14 §
Vissa beslut inom produktion

Sådana beslut om investeringsstöd och återindrivning som avses i lagen om stöd för nyskiften fattas av vederbörande resultatenhetens direktör eller av denne förordnad processchef. Övriga Lantmäteriverkets beslut som avses i lagen om stöd för nyskiften fattas av direktören för ifrågavarande resultatenhet.

De av Lantmäteriverkets beslut och förordnanden som avses i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, i lagen om köpvittnen och i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan fattas och utfärdas av direktören för ifrågavarande resultatenhet inom produktionsenheten eller av denne förordnad person.

Lantmäteriverkets beslut om att avslå en fastighetsförrättningsansökan, beslut om vägran att lämna ut handlingar eller information med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fattas av processchefen för ansvarsområdet ifråga vid vederbörande resultatenhet inom produktionsenheten.

15 §
Bestämmelser om registerföring

Direktören för respektive resultatenhet inom produktionsenheten bestämmer om förande av register inom den egna resultatenheten: fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret, köpeskillingsregistret över fastigheter, köpvittnesregistret och registret över enskilda vägar samt det riksomfattande terrängdatasystemet som omfattar terrängdata och flygbilder.

16 §
Mottagande av stämning, biläggande av tvistemål och förundersökning samt ärenden som ankommer på Lantmäteriverket i dess egenskap av borgenär eller innehavare av panträtt

På Lantmäteriverkets vägnar kan stämning mottas utöver generaldirektören endast av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden beslutar om biläggande av tvistemål och avgör den penningsumma som därmed eventuellt ska betalas som ersättning till den andra parten.

Den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för ledning av juridiska ärenden har rätt att ensam anmäla ett ärende som berör Lantmäteriverket till förundersökningsmyndigheten för undersökning samt att på Lantmäteriverkets vägnar föra talan i brottmål samt i ärenden som berör ersättning för skada som följer av ett brott.

Chefen för ansvarsområdet västliga Finland inom resultatenheten ägoregleringar under produktionsenheten ger Lantmäteriverkets samtycken som innehavare av panträtt. I samma egenskap fattar denna chef beslut efter föredragandens föredragning i ärenden som gäller ändringar i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) avsedda lånets lagenliga panträtt eller avskaffande av dessa.

Chefen för ansvarsområdet ekonomitjänster under enheten för allmän förvaltning, avgör ärenden efter föredragandes föredragning samt ger utlåtanden efter föredragandens föredragning som gäller ärenden och sådana utlåtanden som ankommer på Lantmäteriverket i dess egenskap av borgenär eller innehavare av panträtt enligt lagen om företagssanering (47/1993), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), konkurslagen (120/2004) och utsökningsbalken (705/2007), med undantag av de ärenden, samtycken och utlåtanden som nämns ovan i 1 – 4 mom. eller i 18 § avsedda utlåtanden till domstolar i besvärsärenden.

17 §
Ärenden som avgörs efter föredragning

Beslut om att avslå en fastighetsförrättningsansökan, beslut om vägran att lämna ut handlingar eller information med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, beslut om tillstånd som fattas med stöd av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster, beslut om förordnande till köpvittne, beslut om återkallande av förordnande till köpvittne, beslut som gäller rättelseyrkande av ett beslut om fastighetsförrättningsavgift eller annan avgift samt andra förvaltningsbeslut ifall inte annat föreskrivits eller bestämts om beslutanderätten avgörs vid ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen efter föredragning.

18 §
Beslut om upphandling, upprättande av kontrakt samt undertecknande av utlåtanden

Beslut om upphandling och beslut om rättelseyrkande som gäller beslut om upphandling som fattas med stöd av lagen om offentlig upphandling fattas och upphandlingskontrakten undertecknas av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen eller av en person som förordnats av direktören efter föredragning.

Samarbetsavtal som berör Lantmäteriverket på verksnivå upprättas och undertecknas av generaldirektören eller av honom förordnad person. Avtal som gäller informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och inrättningar samt andra organisationer som sköter om offentliga uppdrag inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde mellan Lantmäteriverket och ifrågavarande ämbetsverk, inrättning eller annan organisation som sköter offentliga uppdrag upprättas och undertecknas av överdirektören för centralen för ICT-tjänster eller av denne förordnad person. Övriga avtal undertecknas av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen eller av en person som förordnats av direktören. Alla avtal som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd vid Lantmäteriverket. Även den som fattar beslut i ett ärende kan fungera som föredragande, om det gällande avtalet som ärendet berör uttryckligen särskilt har bestämts så.

Utlåtanden som berör Lantmäteriverket på verksnivå undertecknas av generaldirektören eller av honom förordnad person. Utlåtanden i besvärsärenden till domstol undertecknas av den direktör vid centralförvaltningen som ansvarar för juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster. Övriga utlåtanden undertecknas av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen eller av en person som förordnats av direktören. Alla utlåtanden som avses i detta moment undertecknas efter föredragning av en person som är anställd vid Lantmäteriverket.

19 §
Arbetstagarens uppfinningar och patent

Lantmäteriverkets beslut om förvärvande av rätter till en uppfinning och om dess utnyttjande samt upprättande av patentansökningen fattas av generaldirektören efter föredragning av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen. Direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen och uppfinnaren eller uppfinnarna är ansvariga för ansökan om patent samt därtill hörande åtgärder. Lantmäteriverkets beslut om upprättande av patentansökningar fattas av generaldirektören efter föredragning av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen. Direktören vid centralförvaltningen som ansvarar för juridiska ärenden eller chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster avgör ärenden som berör Lantmäteriverket i egenskap av patentinnehavare efter föredragandens föredragning.

20 §
Behandlingsordningen av ett ärende i vissa fall

Ärenden som berör uppgifter som utförs av centralförvaltningen eller av två eller flera enheter som lyder under centralförvaltningen behandlas vid centralförvaltningen eller vid den enhet i vars uppgifter ärendet i huvudsak ingår. Om det är oklart var ärendet ska avgöras, avgör generaldirektören behandlingsordningen.

Direktören för en enhet som lyder under centralförvaltningen avgör alla ärenden för vilka enheten ansvarar, med undantag av dem som nämns ovan, om han eller hon inte har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman vid resultatenheten eller avdelningen och om generaldirektören inte har beslutat annat om behandlingen av ärendet ifråga. Direktören för en enhet som lyder under centralförvaltningen har rätt att avgöra alla förvaltningsärenden inom sin enhet om generaldirektören inte har beslutat annat om hur ärendet ska avgöras.

UTÖVANDE AV BESLUTANDERÄTT I VISSA ÄRENDEN SOM BERÖR PERSONALEN
21 §
Utnämning och förordnande till tjänsteförhållande

Generaldirektören utnämner överdirektören och förvaltningsdirektören och innehavarna av tjänster inom centralförvaltningen. Generaldirektören utnämner också forskningsprofessorn och avdelningsdirektören. Direktören för vederbörande enhet som lyder under centralförvaltningen utnämner direktörerna för resultatenheter, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster och övrig direkt underlydande personal. Innehavare av övriga tjänster och tidsbundna tjänsteförhållanden inom enheter som lyder under centralförvaltningen utnämns av direktören för resultatenheten ifråga eller vederbörande avdelningsdirektör och förvaltningsdirektören, när det gäller utnämning av tjänsteman inom enheten för allmän förvaltning.

22 §
Beslutande om anställningsvillkor och anställningsförmåner

Generaldirektören beslutar om lönen och andra anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör tjänstemän vid centralförvaltningen och direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen samt om ingående av ett sådant avtal om anställningsvillkor med tjänsteman som avses i 44 § i statstjänstemannalagen.

Direktören för vederbörande enhet som lyder under centralförvaltningen beslutar om lönen och andra anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör forskningsprofessorn, resultatenhetens direktör, avdelningsdirektören, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster samt övrig direkt underlydande personal. Beslut om lönen och andra anställningsvillkor och anställningsförmåner för övrig personal vid Lantmäteriverket fattas av direktören för vederbörande resultatenhet eller vederbörande avdelningsdirektör och förvaltningsdirektören, när det gäller utnämning av tjänsteman inom enheten för allmän förvaltning.

23 §
Bisysslotillstånd och förbud mot att ta emot eller inneha bisyssla

Bisysslotillstånd beviljas till och återtas från tjänstemän inom centralförvaltningen och direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen av generaldirektören om bisysslan förutsätter att arbetstid används för uppgifter som ingår i bisysslan.

Direktören för respektive enhet som lyder under centralförvaltningen beviljar sådana bisysslotillstånd som avses ovan och återtar dem från forskningsprofessorn, direktörerna för resultatenheter, avdelningsdirektörerna, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster och för övrig direkt underlydande personal. Direktören för respektive resultatenhet beviljar sådana bisysslotillstånd som avses ovan till och återtar dem från övriga tjänstemän inom resultatenheten. Ifrågavarande avdelningsdirektör beviljar sådana bisysslotillstånd som avses ovan till och återtar dem från övriga tjänstemän inom avdelningen. Förvaltningsdirektören beviljar sådana bisysslotillstånd som avses ovan till och återtar dem från tjänstemän som arbetar inom enheten för allmän förvaltning.

Förbud mot att ta emot eller inneha en sådan bisyssla som inte är en bisyssla som avses ovan enligt 18 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) meddelas av den direktör som beviljar bisysslotillstånd.

24 §
Tjänstledighet med lön för studier och annan tjänstledighet beroende på prövning

Generaldirektören beslutar om sådana tjänstledigheter med lön för studier som avses i 26 § i statstjänstemannaförordningen och övriga tjänstledigheter beroende på prövning för centralförvaltningens tjänstemän och direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen. Direktören för vederbörande enhet som lyder under centralförvaltningen beslutar om sådana tjänstledigheter med lön för studier som avses i 26 § i statstjänstemannaförordningen och övriga tjänstledigheter beroende på prövning för forskningsprofessorn, direktörerna för resultatenheter, avdelningsdirektörerna, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster samt övrig direkt underlydande personal. Vederbörande resultatenhetens direktör eller avdelningsdirektören ifråga beslutar om sådana tjänstledigheter med lön för studier som avses i 26 § i statstjänstemannaförordningen och övriga tjänstledigheter beroende på prövning för den övriga personalen och förvaltningsdirektören för tjänstemän inom enheten för allmän förvaltning.

25 §
Semester och vissa beslut som berör tjänstledigheter (inte beroende på prövning)

Generaldirektören fastställer semestern och dess tidpunkt för direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen och centralförvaltningens personal. Direktören för vederbörande enhet som lyder under centralförvaltningen fastställer semestern och dess tidpunkt för forskningsprofessorn, resultatenhetens direktör, avdelningsdirektören, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster samt övrig direkt underlydande personal.

Resultatenhetens direktör fastställer semestern och dess tidpunkt för den direkt underlydande personalen. Cheferna för respektive ansvarsområde fastställer semestern och dess tidpunkt för den underlydande personalen. Avdelningsdirektören fastställer semestern och dess tidpunkt för avdelningens personal.

Det som föreskrivs ovan i 1 och 2 mom. om bestämmanderätten som berör fastställande av semestern och dess tidpunkt gäller även sparande och flyttande av semester samt utbyte av semesterpenning mot ledighet, beslut som gäller rätt till semester och semesterersättning, samt beslut om sådana tjänstledigheter som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal.

26 §
Skriftlig varning

Generaldirektören ger skriftlig varning till tjänstemän inom centralförvaltningen och direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen. Direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen ger skriftlig varning till forskningsprofessorn, direktörerna för resultatenheter, avdelningsdirektörerna, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster samt till övrig direkt underlydande personal. Resultatenhetens direktör ger skriftlig varning till övrig personal inom resultatenheten ifråga och avdelningsdirektören ger skriftlig varning till övrig personal inom avdelningen. Förvaltningsdirektören ger skriftlig varning till personal som arbetar vid enheten för allmän förvaltning.

27 §
Avslutande av tjänsteförhållande, omplacering av tjänstemän, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och permittering av tjänstemän

Uppsägning av tjänstemäns tjänsteförhållanden inom centralförvaltningen och av direktörerna för enheter som lyder under centralförvaltningen samt omplacering, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid samt permittering vad gäller dessa tjänstemän verkställs av generaldirektören.

Direktören för vederbörande enhet som lyder under centralförvaltningen verkställer uppsägning av tjänstemäns tjänsteförhållanden vad gäller direktörerna för resultatenheter, avdelningsdirektörerna, chefen för ansvarsområdet juridiska tjänster och övrig direkt underlydande personal samt omplacering, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid samt permittering vad gäller dessa tjänstemän. Vad gäller övrig personal inom resultatenheterna verkställs uppsägning av tjänstemän, omplacering av tjänstemän, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och permittering av tjänstemän av resultatenhetens direktör ifråga. Vad gäller övrig personal inom avdelningarna verkställs uppsägning av tjänstemän, omplacering av tjänstemän, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och permittering av tjänstemän av vederbörande avdelningsdirektör. Vad gäller personal inom enheten för allmän förvaltning verkställs uppsägning av tjänstemän, omplacering av tjänstemän, ändring av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och permittering av tjänstemän av förvaltningsdirektören.

28 §
Tjänsteregleringar

Generaldirektören beslutar på framställning av direktören för ifrågavarande enhet som lyder under centralförvaltningen om inrättande, indragning och ändring av en tjänst samt om övriga tjänsteregleringar.

29 §
Övriga beslut om tjänster

Generaldirektören fattar på Lantmäteriverkets vägnar andra beslut än de som nämns ovan om tjänster som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas av ifrågavarande ämbetsverk.

30 §
Anställda i arbetsavtalsförhållande

Vad som står skrivet ovan om tjänstemän gäller också i tillämpliga delar motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande.

IKRAFTTRÄDANDE
31 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2018 och med den upphävs Lantmäteriverkets arbetsordning (501/2017) given den 22 juni 2017 som trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Given i Helsingfors den 13 december 2017

Generaldirektör
Arvo Kokkonen

Lantmäteriråd
Markku Markkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.