993/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., 18 § 1 mom. och 21 § 2 mom. som följer:

3 §
Nationella program

När ett program ändras ska bestämmelserna om programberedning iakttas. Inrikesministeriet godkänner dock efter att ha hört den övervakningskommitté som avses i 8 § förslag om ändring av program när det gäller ökning av sådan tilläggsfinansiering som Europeiska kommissionen direkt tilldelat för särskilda och nationella målsättningar eller ökning av de tilläggsbelopp som avses i artiklarna 17 och 18 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen och av det antal personer som ligger till grund för dessa tilläggsbelopp eller ändringar av mindre betydelse.

4 §
Nationella genomförandeprogram

När ett genomförandeprogram ändras ska bestämmelserna om beredning och godkännande av program iakttas. Inrikesministeriet beslutar dock efter att ha hört den övervakningskommitté som avses i 8 § om ändringar av mindre betydelse och om ändringar av teknisk karaktär till följd av tilläggsfinansiering som Europeiska kommissionen tilldelat Finland.


18 §
Användning och redovisning av stöd

På användning av stöd för anskaffning av varor och tjänster samt för upplåtande på entreprenad tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Stödmottagaren ska lägga fram utredning om att en anskaffning har gjorts så som det förutsätts i den lagen.


21 §
Stödbelopp som ska betalas ut

Med avvikelse från 1 mom. ska som stöd som beviljats i form av ett schablonbelopp betalas antingen det maximibelopp i euro som antecknats i stödbeslutet eller det belopp som fås då annan offentlig eller privat finansiering och intäkter subtraheras från de godtagbara kostnaderna, om detta belopp är mindre än det maximibelopp i euro som antecknats i stödbeslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 173/2017
FvUB 25/2017
RSv 158/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.