957/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 23 b § 1 mom., 29 § 1 mom., 35 a § och 44 § 3 mom.,

av dem 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i lag 1410/2014, 23 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 532/2017 samt 29 § 1 mom. och 35 a § sådana de lyder i lag 1486/2016, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskostnader samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i


4) ungdomslagen (1285/2016),

5) idrottslagen (390/2015),


23 b §
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Från de genomsnittliga priser per enhet som beräknats i enlighet med 23 § 1 mom. dras årligen följande belopp av:

1) i fråga om gymnasieutbildning 1 091,22 euro,

2) i fråga om grundläggande konstundervisning 2,88 euro.


29 §
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 1–5 och 9 punkten fås genom att man från den grunddel av hemkommunsersättningen som finansministeriet bestämt i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 236,07 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter:

per elev per närvaro-månad per kurs
Tilläggsundervisning 1,26
Förlängd läroplikt, förskoleundervisning för femåringar 1,41
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, elever med mycket svår utvecklingsstörning 4,76
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, andra elever än elever med mycket svår utvecklingsstörning 2,97
Tillägg för internatskola 0,46
Skolhemsförhöjning 1,86
Undervisning utomlands enligt lagen om grundläggande utbildning 1,23
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 0,186
Annan grundläggande utbildning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning än den som avses i 2 mom. i den paragrafen 0,046

35 a §
Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar

Från de priser per enhet för museer, teatrar och orkestrar som beräknas i enlighet med 35 § 1–3 mom. dras årligen följande belopp av:

1) från priset per enhet för museer 16 479 euro,

2) från priset per enhet för teatrar 10 707 euro,

3) från priset per enhet för orkestrar 10 612 euro.

44 §
Statsunderstöd

För ett sådant riksomfattande utvecklingsuppdrag som avses i 7 § i lagen om allmänna bibliotek, ett sådant regionalt utvecklingsuppdrag som avses i 8 § i lagen om allmänna bibliotek och en sådan särskild uppgift som avses i 9 § i lagen om allmänna bibliotek beviljas kommunen, inom ramen för det anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten, i statsunderstöd ett belopp som motsvarar behövliga och till beloppet skäliga tilläggskostnader som orsakas av uppgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 99/2017
KuUB 12/2017
RSv 146/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.