956/2017

Helsingfors den 15 december 2017

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen (163/2002) 1 och 3 §, av dem 3 § sådan den lyder i förordning 1111/2009, som följer:

1 §
Säkerhetsskåpets överensstämmelse med kraven

Av ett säkerhetsskåp som avses i 106 § 2 och 3 mom. i skjutvapenlagen krävs att det har visats överensstämma med kraven enligt minst nivå S1 i standarden EN 14450 eller minst nivå 0 i standarden EN 1143-1 eller att det i fråga om de krav som gäller dess säkerhetsnivå överensstämmer med minst motsvarande krav.

3 §
Bedömning av överensstämmelsen med kraven

Polisstyrelsen kan ge utlåtande om huruvida ett annat säkerhetsskåp i fråga om de krav som gäller säkerhetsnivån motsvarar minst kraven enligt nivå S1 i standarden EN 14450 eller nivå 0 i standarden EN 1143-1. Polisstyrelsen kan kräva att den som begär utlåtande lämnar sådana utredningar som behövs för bedömningen av säkerhetsskåpets överensstämmelse med kraven.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På säkerhetsskåp enligt 106 § 2 och 3 mom. i skjutvapenlagen som tillverkats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Anmäld i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

Helsingfors den 15 december 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsdirektör
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.