945/2017

Helsingfors den 15 december 2017

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) 13, 14, 18, 22, 45, 46, 48, 50 och 53 §,

av dem 13 § sådan den lyder i förordning 1562/2015, 14, 18, 22, 45 och 46 § sådana de

lyder i förordning 1518/2016, 48 § sådan den lyder i förordning 1078/2013, 50 § sådan den lyder i förordning 353/2015 samt 53 § sådan den lyder i förordning 21/2015, som följer:

13 §
Polisavdelningens uppgifter

Polisavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av Polisstyrelsen,

2) skyddspolisens verksamhet och resultatstyrningen av den,

3) polisförvaltningen,

4) allmän ordning och säkerhet,

5) polisens brottsbekämpning,

6) polisens tillståndsförvaltning,

7) skjutvapen,

8) polisens lotteriförvaltning och penningspelpolitiken,

9) den privata säkerhetsbranschen,

10) samordning av arbetet mot människohandel inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Polisavdelningen behandlar också ärenden som gäller resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av polisen, internationella polisfrågor samt andra ärenden inom polisens ansvarsområde som hör till inrikesministeriet.

Polisavdelningen bereder begäran om handräckning enligt 4 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) och 77 b § i gränsbevakningslagen (578/2005).

Polisavdelningen bereder beslut som gäller internationellt samarbete enligt 9 kap. 2 a, 9 a och 9 b § i polislagen (872/2011). Dessutom svarar polisavdelningen inom sitt verksamhetsområde för beredningen av ärenden enligt 2 och 4 § i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017).

14 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Räddningsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) räddningsväsendet,

2) nödcentralsverksamhet, Nödcentralsverket och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av verket,

3) Räddningsinstitutet och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av institutet,

4) användningen av anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen efter att ha hört Räddningsinstitutet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan,

5) utnämningen av de medlemmar i Polisyrkeshögskolans styrelse som representerar Räddningsinstitutet, de studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen och räddningsverken,

6) fastställande av antalet studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen,

7) brandskyddsfonden med undantag av ärenden som nämns i 18 § 1 mom. 6 punkten,

8) internationell räddningsverksamhet,

9) beredskapsplanering,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) livräddningsmedaljer,

12) Finlands Röda Kors.

Resultatstyrningen av och budgeten för Nödcentralsverket, tillsättande av samarbetsgrupp samt andra ärenden som är viktiga för Nödcentralsverkets verksamhet ska avdelningen behandla i samarbete med polisavdelningen.

Bestämmelser om resultatstyrningen av och budgeten för den internationella räddningsverksamheten vid Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet finns i 22 § 2 mom. 2 punkten.

Bestämmelser i fråga om ledning av räddningsverksamhet i olyckssituationer föreskrivs särskilt.

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet,

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, övervakning av att resultaten nås och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av frekvensärenden, dataadministrationen och digitaliseringen, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt,

5) den allmänna styrningen, tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvaltningsområdes säkerhetsärenden,

6) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

7) verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfond,

8) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

9) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

10)  samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

11) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

12) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 9 punkten,

13) sekreterartjänster för ministern, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

14) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal inom förvaltningsområdet,

15) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

16) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

17) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

18) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, samordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

19) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

20) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

21) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

22) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av upphandlingsfrågor som ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver ett åtagande av ministeriet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift. Avdelningen sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

Bestämmelser om skötseln av uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond vid inrikesministeriet finns i 22 §.

22 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen.

Ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som gäller

1) den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

2) resultatstyrningen, resultatplaneringen och övervakningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet,

3) beredningen i anslutning till Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor,

4) uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond,

5) beredningen av ministerns och kanslichefens internationella besök och resor,

6) effektivisering av ministeriets internationella verksamhet,

7) samordning av frågor som gäller ministeriet och som är anhängiga vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och andra internationella domstolar och uppföljning av rättspraxis,

8) uppföljning av verkställandet av rekommendationer för ministeriet som utfärdats av internationella tillsynsorgan,

9) beredningen och samordningen vid ministeriet av periodiska rapporter om internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bestämmelser om verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfond finns i 18 § 1 mom. 7 punkten.

45 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

Chefen för resultatenheten för personalfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) tjänstekollektivavtal för ministeriet och dess förvaltningsområde,

2) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för en chef för ett ämbetsverk inom ministeriets förvaltningsområde som utnämnts av ministeriet,

3) åläggande för en tjänstemän vid ministeriet att genomgå en kontroll eller undersökning enligt 19 § i statstjänstemannalagen,

4) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla när detta inte hör till kanslichefens beslutanderätt,

5) utfärdande av intyg över att kanslichefen och chefen för en avdelning eller fristående enhet har sagt upp sig.

Chefen för resultatenheten för personalfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör utan föredragning ärenden som gäller semesterrätt och semesterersättningar.

46 §
Ministeriets enhet för internationella frågor

Chefen för ministeriets enhet för internationella frågor avgör ärenden som gäller utnämning till ett offentligrättsligt anställningsförhållande och anställningsvillkoren vid uppdrag inom civil krishantering som är av betydelse för den nationella beredskapen.

Chefen för enheten för internationella frågor ska som chef vid ansvariga myndigheten för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor avgöra de ärenden som gäller fonderna.

48 §
Räddningsöverdirektören

Räddningsöverdirektören avgör utöver vad som bestäms i 42 § ärenden som gäller

1) internationell räddningsverksamhet som avses i 38 § i räddningslagen och annat samarbete,

2) Nödcentralsverkets resultatstyrning och budget samt allmän organisering av Nödcentralsverket,

3) ledning av räddningsverksamheten så som avses i 34 § 2 mom. och 36 § i räddningslagen,

4) utförande av undersökningar för utredande av olyckor enligt 107 § i räddningslagen,

5) fastställande av räddningsmyndighetens uniform och gradbeteckningar,

6) beviljande av dispens från de behörighetsvillkor som bestäms genom förordning för tjänster vid Nödcentralsverket och för tjänster eller uppgifter inom det lokala räddningsväsendet,

7) fastställande av arvoden för brandskyddsfondens styrelse.

De ärenden som avses i 1 mom. 3 punkten kan räddningsöverdirektören, om situationen är brådskande, avgöra utan föredragning.

50 §
Beslutanderätten i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Chefen för resultatenheten för dataadministrationsfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör ärenden som gäller ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministrations- och digitaliseringsuppgifter.

Chefen för resultatenheten för dataadministrationsfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör dessutom ärenden som gäller lämnande av utlåtanden i enlighet med föreskriften om förvaltningsområdets IKT-projekt samt godkänner dispositionsplanen för det gemensamma anslaget för informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet efter att ärendena behandlats av gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor.

Chefen för resultatenheten för ekonomiska frågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör utan föredragning ärenden som gäller bokföringsenhetens uppgifter enligt vad som anges i ministeriets ekonomistadga.

Chefen för resultatenheten för personalfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör utan föredragning ärenden som gäller godkännande av löneförteckningen.

Föredraganden med ansvar för upphandlingsfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen avgör utöver de upphandlingsfrågor som behandlas vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen även ärenden som gäller avgivande av ett utlåtande om att upphandling som omfattas av den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen ska genomföras på något annat sätt. Chefen för gruppen för upphandlingsfrågor avgör dessutom utan föredragning för ministeriets eller förvaltningsområdets del lämnande av anmälan om anslutning till ramarrangemangen för samordnad upphandling inom statsförvaltningen.

53 §
Beredskapsplanering och beredskap

Ministeriets avdelningar och fristående enheter har inom sina ansvarsområden hand om beredskapen inför störningar och undantagsförhållanden samt beredskapsplaneringen. Beredskapschefen sköter samordningen av beredskapen och beredskapsplaneringen vid ministeriet samt samordningen av regionförvaltningens gemensamma beredskapsuppgifter mellan ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen.

Beredskapschef är en tjänsteman vid ministeriet som förordnats till denna uppgift. Ministeriets beredskapssamordnare är ställföreträdare för beredskapschefen.

Ministeriet förordnar skyddschefen och säkerhetschefen samt skyddschefens och säkerhetschefens ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 15 december 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Specialsakkunnig
Leena Morri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.