942/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande av lagen om ändring av universitetslagen

Bestämmelserna i 1 § i lagen om ändring av universitetslagen (940/2017), nedan ändringslagen, träder i kraft den 1 januari 2019.

Ändringslagens 7 a–7 c § träder i kraft den 1 januari 2018.

Bestämmelserna i 7 b § i ändringslagen tillämpas också på utbildning som har lagts ned före lagens ikraftträdande, dock så att den i den paragrafen avsedda tiden på tre år räknas från ikraftträdandet av paragrafen.

2 §
Grundande av Tammerfors universitet

Verksamheten, personalen och de studerande vid de i 1 § 2 mom. 6 och 14 punkten i universitetslagen (558/2009) nämnda Tammerfors universitet och TTY-stiftelsen som verkar under namnet Tammerfors tekniska universitet (de samgående universiteten) övergår vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen till Tammerfors högskolestiftelse som verkar under namnet Tammerfors universitet (det nya universitetet).

På övergången av personal från de samgående universiteten till det nya universitetet tillämpas vad som i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om överlåtelse av rörelse.

3 §
Organiseringen av universitetet

Styrelserna för de samgående universiteten ska välja det nya universitetets styrelse för övergångsperioden så att den kan inleda sin verksamhet senast den 1 januari 2018.

Det nya universitetets styrelse för övergångsperioden väljer universitetets första rektor.

Det nya universitetets styrelse för övergångsperioden beslutar om antalet medlemmar i universitetets första kollegiala förvaltningsorgan med iakttagande av 26 § 2 mom. i universitetslagen. Det nya kollegiala förvaltningsorganet ska väljas så att det kan inleda sin verksamhet senast den 1 april 2018.

Det kollegiala förvaltningsorganet väljer det nya universitetets första styrelse.

Det nya universitetets organ och de samgående universiteten ska tillsammans ordna det nya universitetets administration och andra tjänster samt beslutsfattandet så att universitetet kan inleda sin verksamhet när 1 § i ändringslagen träder i kraft. Det nya universitetets organ får fatta beslut, göra åtaganden och företa rättshandlingar för universitetets räkning medan det grundas.

4 §
Övergång av egendom

Tammerfors universitets egendom övergår i sin helhet till det nya universitetet vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen. TTY-stiftelsens egendom övergår till det nya universitetet den 1 januari 2019 genom en fusion enligt stiftelselagen (487/2015). Tammerfors universitets hela grundkapital samt det i stiftelseurkunden för TTY-stiftelsen angivna grundkapitalet och de poster som staten placerat i stiftelsens grundkapital blir grundkapital för Tammerfors högskolestiftelse.

Om det nya universitetet upplöser sig eller upplöses, ska de poster som staten donerat till de samgående universitetens kapital inklusive oanvänd avkastning återlämnas till staten för att användas på det sätt som riksdagen beslutar. TTY-stiftelsens övriga stiftare ska besluta om överlåtelse av det kapital som de donerat till TTY-stiftelsen till ett ändamål med nära anknytning till stiftelsens ändamål.

5 §
Övergång av de samgående universitetens rättigheter och skyldigheter

De samgående universitetens fordringar och övriga rättigheter övergår till det nya universitetet vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen.

Det nya universitetet svarar efter ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen för de samgående universitetens avtalsförpliktelser och andra åtaganden samt för lagstadgade skyldigheter och ansvar.

6 §
Överföring av anhängiga ärenden

Ärenden som är anhängiga vid de samgående universiteten övergår vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen till det nya universitetet för behandling. Det nya universitetet företräder ett samgående universitet och är part i sådana rättegångar där ett samgående universitet har varit part.

7 §
Bokslut för de samgående universiteten

Styrelsen för det nya universitetet upprättar bokslut för de samgående universiteten.

Revisorerna för det nya universitetet förrättar revision av de samgående universiteten och lämnar revisionsberättelser i enlighet med vad som föreskrivs i 64 § i universitetslagen och i stiftelselagen.

8 §
Organiseringen av studentkåren vid det nya universitetet

Studentkårerna vid de samgående universiteten (de samgående studentkårerna) går samman och blir vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen en studentkår vid det nya universitetet.

De samgående studentkårerna ska ordna val av fullmäktige för det nya universitetets studentkår senast i september 2018. Om studentkårerna inte har kommit överens om något annat, ska det första fullmäktige ha 49 medlemmar och ett behövligt antal suppleanter. Fullmäktige väljer inom sig en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande.

Om studentkårerna inte har kommit överens om något annat, utgörs centralvalnämnden av ordförandena för de samgående studentkårernas styrelser, ordförandena för fullmäktige och generalsekreterarna. Centralvalnämnden väljer inom sig en ordförande och kallar en sekreterare till nämnden. Centralvalnämnden fastställer valordningen.

Valet av fullmäktige för det nya universitetets studentkår är proportionellt och hemligt. I valet finns inga valkretsar. De medlemmar i studentkåren som anmält sig som närvarande studerande vid de samgående universiteten har rösträtt i valet. Varje röstberättigad har en röst i valet.

Rektorerna för de samgående universiteten fastställer tillsammans stadgarna för studentkåren vid det nya universitetet. Om det emellertid har valts en rektor för det nya universitetet, fastställer han eller hon dessa stadgar.

Fullmäktige för det nya universitetets studentkår och de organ som valts av fullmäktige fattar studentkårens beslut som gäller det nya universitetets studentkår och som har samband med det nya universitetet. De samgående studentkårerna är skyldiga att tillhandahålla administrativa tjänster och andra tjänster för det nya universitetets studentkår så att det nya universitetets studentkår kan inleda sin verksamhet fullt ut vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen.

9 §
Överföring av studentkårernas verksamhet

De samgående studentkårernas verksamhet, medlemmar och personal övergår från de samgående studentkårerna till det nya universitetets studentkår vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen. På övergången av personal tillämpas vad som i arbetsavtalslagen föreskrivs om överlåtelse av rörelse.

De samgående studentkårernas egendom, fordringar och övriga rättigheter övergår till det nya universitetets studentkår vid ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen. Studentkåren vid det nya universitetet svarar efter ikraftträdandet av 1 § i ändringslagen för de samgående studentkårernas avtalsförpliktelser och andra åtaganden samt för lagstadgade skyldigheter och ansvar.

10 §
Befrielse från inkomstskatt och överlåtelseskatt som har samband med att universiteten och studentkårerna går samman

De samgående universiteten och de samgående studentkårerna anses inte upplösta vid inkomstbeskattningen. Tillgångarna och skulderna övergår till oförändrade värden till det nya universitetet och dess studentkår, vilka fortsätter verksamheten.

De oavskrivna anskaffningsutgifterna och de övriga avdragsgilla utgifterna vid beskattningen av de samgående universitet och de samgående studentkårer som upphör med sin verksamhet dras av vid beskattningen av det nya universitetet och dess studentkår, vilka fortsätter verksamheten, på samma sätt som utgifterna skulle ha dragits av vid beskattningen av de universitet eller studentkårer som upphört med sin verksamhet.

Det nya universitetet och dess studentkår är inte skyldiga att betala överlåtelseskatt för överföringen av tillgångar i samband med att universiteten eller studentkårerna går samman.

11 §
Hänvisningar till Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet

Hänvisningar i annan lagstiftning till Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet ska betraktas som hänvisningar till det nya universitetet.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 27 december 2017. Lagens 11 § träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

RP 73/2017
KuUB 15/2017
RSv 172/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.