927/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av arbetarskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till arbetarskyddslagen (738/2002) en ny 40 a § som följer:

Kemiska, fysikaliska och biologiska agenser och användingen av farliga ämnen
40 a §
Förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över arbetstagare som i arbetet exponerats för biologiska agenser som utgör en allvarlig risk eller orsakar allvarliga sjukdomar hos människan. Förteckningen ska bevaras i minst 10 år från det att exponeringen upphörde.

En förteckning över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser ska dock bevaras i 40 år från det att exponeringen upphörde, om exponeringen kan leda till infektioner:

1) som kan vara långvariga eller latenta,

2) som inte går att diagnostisera innan sjukdomen bryter ut, om det tar många år för sjukdomen att bryta ut,

3) som har speciellt lång inkubationstid innan sjukdomen bryter ut,

4) som leder till sjukdomar som tidvis blossar upp under en lång period trots behandling, eller

5) som kan ha allvarliga och långvariga sviter.

Arbetarskyddsmyndigheten, företagshälsovården, den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar och den läkare som i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar samt arbetarskyddspersonalen har rätt att få del av förteckningen. En arbetstagare har rätt att få del av de uppgifter i förteckningen som gäller honom eller henne.

Förteckningen över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser ska överlämnas till arbetarskyddsmyndigheten när arbetsgivaren upphör med sin verksamhet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i förteckningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 94/2017
AjUB 8/2017
RSv 91/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.