903/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Statsrådets förordning om bullernivåer för tunga vapen och sprängningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 142 § i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om rikt- och åtgärdsgränsvärden för bullernivån, vilka värden är nödvändiga för att förhindra sådan miljöförorening som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (527/2014), som förorsakas av buller som uppstår vid skjutverksamhet med tunga vapen i skjut- och övningsområden och vid sprängningar.

Denna förordning tillämpas vid utövande av verksamhet, vid planering av områdesanvändning enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) skjutverksamhet med tunga vapen och sprängningar verksamhet i samband med militär utbildning och testning av vapen och vapensystem,

2) skjut- och övningsområde ett område som stadigvarande används av verksamhet som avses i punkt 1 och som är i Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets eller försvarsmaterielindustrins permanenta bruk,

3) sprängningar åtgärder där sprängämne används till en mängd som motsvarar minst 200 gram trinitrotoluen,

4) tunga vapen vapen med en kaliber på minst 20 millimeter, med undantag av sådana vapen vilkas användning förorsakar obetydligt buller,

5) årsmedelljudnivå LRden den bedömda ljudnivån per dygn för hela året där det i medelljudnivåerna ingår en ökning med 5 decibel för kvällstid (klockan 19–22) och en ökning med 10 decibel för nattetid (klockan 22–7) samt en impulskorrigering och en veckoslutkorrigering,

6) impulskorrigering en ökning med 15 decibel som adderas till den kalkylerade årsmedelljudnivån,

7) veckoslutskorrigering en ökning med 5 decibel som adderas till den kalkylerade årsmedelljudnivån,

8) permanent bebyggelse en byggnad som används för åretruntboende och dess gårds- och vistelseområden,

9) fritidsbebyggelse en byggnad som används för fritidsboende och dess gårds- och vistelseområden.

3 §
Riktvärden för utomhusbuller vid planering av områdesanvändning

Den kalkylerade A-frekvensvägda och impulskorrigerade årsmedelljudnivån som förorsakas av skjutverksamhet med tunga vapen i skjut- och övningsområden och av sprängningar får inte överskrida riktvärdena för utomhusbuller i ett område som utsätts för buller som följer:

Områdets och byggnadens användningsändamål RiktvärdeÅrsmedelljudnivå LRden (dB)
Permanent bebyggelse 55
Fritidsbebyggelse 55
Vårdinrättningar 55
Läroanstalter 55
Rekreationsområden 55
Campingplatser 55
Nationalparker 50

Riktvärdet för utomhusbuller som gäller nationalparker tillämpas inte för en sådan del av en nationalpark som gränsar till den omedelbara närheten av skjut- och övningsområden.

4 §
Åtgärdsgränsvärden för utomhusbuller vid utövande av verksamhet

Den C-frekvensvägda ljudexponeringsnivån som förorsakas av skjutverksamhet med tunga vapen i skjut- och övningsområden och av sprängningar får inte överskrida följande åtgärdsgränsvärden för utomhusbuller i ett område som utsätts för buller:

Områdets och byggnadens användnings-än-damål ÅtgärdsgränsvärdeLjudexponeringsnivå LCE (dB) vardagar klockan 7–19
Permanent bebyggelse 105
Fritidsbebyggelse 105
Vårdinrättningar 105
Läroanstalter 105
Rekreationsområden 105
Campingplatser 105
Nationalparker 100

När åtgärdsgränsvärdena överskrids ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att utreda hur bullerolägenheten kan minskas.

Kvällstid (klockan 19–22), nattetid (klockan 22–07) samt under veckoslut och helger ska bullret från tunga vapen och sprängningar hållas så lågt som möjligt.

Riktvärdet för utomhusbuller som gäller nationalparker tillämpas inte för en nationalparks del som gränsar till den omedelbara närheten av skjut- och övningsområden.

5 §
Information och interaktion

Verksamhetsutövaren ska på förhand informera invånarna i närområdet om sådana i denna förordning avsedda skjutningar or sprängningar som orsakar exceptionellt buller samt om övningar som orsakar buller och som genomförs kvälls- eller nattetid. Från denna informationsskyldighet får undantag göras, om verksamhetens karaktär det förutsätter.

Verksamhetsutövaren ska för varje skjutområde hålla framlagd en uppdaterad årsplan över användningen av skjut- och övningsområden. Årsplanen ska innehålla de uppgifter som avses i 1 mom.

Verksamhetsutövaren ska ge medborgarna möjlighet att framföra sina åsikter om användningen av skjut- och övningsområdena samt föra bok över kontakter från invånarna i fråga om bullret.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna förordning tillämpas inte på ett skjut- och övningsområde som vid ikraftträdandet av denna förordning har ett lagakraftvunnet miljötillstånd enligt miljöskyddslagen eller enligt den genom nämnda lag upphävda miljöskyddslagen (86/2000).

Denna förordning ska tillämpas på sådana förfaranden enligt markanvändnings- och bygglagen samt miljöskyddslagen som inleds efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 14 december 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Ari Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.