899/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 7 kap. 1 § 4 mom., 15 § 1 mom., 40 § och 51 § 1 mom. samt 7 a kap. 33 § 1 mom.,

sådana de lyder, 7 kap. 1 § 4 mom. och 51 § 1 mom. samt 7 a kap. 33 § 1 mom. i lag 851/2016 samt 7 kap. 15 § 1 mom. och 40 § i lag 746/2010, som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

1 §
Tillämpningsområde

Vid tillämpningen av 40 § likställs en identifikator som berättigar till att använda ett konto, någon annan finansiell tjänst eller ett finansiellt instrument med en identifikator som berättigar till att använda en kredit. Bestämmelserna om kreditgivaren tillämpas i dessa fall på den näringsidkare som har ingått avtalet om identifikatorn med konsumenten.


15 §
Kontroll av kreditsökandens identitet

Innan ett avtal om konsumentkredit ingås ska kreditgivaren noggrant kontrollera den sökandes identitet. Om identiteten kontrolleras elektroniskt, ska kreditgivaren använda en identifieringsmetod som uppfyller kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).


40 §
Konsumentens ansvar för obehörig användning av kreditkort eller annan identifikator som möjliggör användning av kredit

En konsument som har ingått ett kreditavtal med en kreditgivare svarar för användning av kreditkort eller någon annan identifikator som berättigar till att använda krediten och som har försvunnit eller obehörigen kommit i någon annans besittning eller för annan obehörig användning av identifikatorn endast om den obehöriga användningen beror på att konsumenten själv eller någon annan innehavare av identifikatorn

1) har överlåtit identifikatorn till någon obehörig,

2) har handlat vårdslöst, eller

3) har försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten anmäla hos kreditgivaren att identifikatorn har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten svarar konsumenten för obehörig användning av identifikatorn till ett belopp om högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om han eller hon har förfarit med uppsåt eller grov oaktsamhet.

Konsumenten svarar däremot inte för obehörig användning av identifikatorn

1) till den del som identifikatorn har använts efter det att kreditgivaren har underrättats om att identifikatorn har försvunnit, obehörigen innehas av någon annan eller används obehörigen,

2) om kreditgivaren har försummat att se till att innehavaren av identifikatorn har möjlighet att uppfylla sin anmälningsplikt enligt 1 mom. 3 punkten,

3) om säljaren eller tjänsteleverantören eller någon som i egenskap av representant för en sådan har tagit emot identifikatorn inte på behörigt sätt har försäkrat sig om innehavarens rätt att använda sig av denna, eller

4) om kreditgivaren inte har krävt att konsumentens identitet när identifikatorn används ska kontrolleras på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 mom.

Trots bestämmelserna i 3 mom. är konsumenten ansvarig för obehörig användning av en identifikator om han eller hon eller någon annan innehavare av identifikatorn uppsåtligen gjort en oriktig anmälan eller handlat bedrägligt på något annat sätt.

51 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel utövas av konsumentombudsmannen, av Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom myndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket, samt av Finansinspektionen när kreditgivaren är ett i 4 § 2–5 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsett tillsynsobjekt eller en i 5 § i den lagen avsedd annan finansmarknadsaktör.


7 a kap.

Konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

33 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel utövas av konsumentombudsmannen, av Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom myndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket, samt av Finansinspektionen när kreditgivaren eller kreditförmedlaren är ett i 4 § 2–5 mom. i lagen om Finansinspektionen avsett tillsynsobjekt eller en i 5 § i den lagen avsedd annan finansmarknadsaktör.Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

Till den del en identifikator har använts på ett obehörigt sätt efter ikraftträdandet av denna lag tillämpas 7 kap. 1 § 4 mom. och 40 §, även om det förfarande för vilket konsumenten avkrävs ansvar skulle ha inträffat före ikraftträdandet.

RP 132/2017
EkUB 19/2017
RSv 132/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.