891/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 1 § 1 mom., 2 § 3 punkten och 3–6 § samt

fogas till 2 § en ny 4 punkt och till lagen en ny 4 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska betalningsinstituts rätt att affärsmässigt tillhandahålla betaltjänster i Finland. Vad som i 4–6 § föreskrivs om utländska betalningsinstitut tillämpas även på ombud för och filialer till sådana utgivare av elektroniska pengar som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG, när utgivaren distribuerar elektroniska pengar i Finland via en sådan person.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) hemstat den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där ett betalningsinstitut har auktoriserats,

4) Europeiska bankmyndigheten den europeiska bankmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.

3 §
Tillsyn

Bestämmelser om tillsyn över utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen, till Europeiska kommissionen och till Europeiska bankmyndigheten finns i denna lag, i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och i 4 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut.

4 §
Förutsättningar för filialetablering eller anlitande av ombud

Ett utländskt betalningsinstitut kan tillhandahålla betaltjänster i Finland via filial eller ombud, när filialen eller ombudet har införts i ett register över betalningsinstitut som förs i betalningsinstitutets hemstat.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha fått information från den behöriga myndigheten i betalningsinstitutets hemstat om att betaltjänster börjar tillhandahållas via filial eller ombud bedöma informationen och förse de behöriga myndigheterna i hemstaten med relevant information om de betaltjänster som betalningsinstitutet planerar att tillhandahålla. Finansinspektionen ska i sitt samarbete och sitt utbyte av information med den behöriga myndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följa de tekniska standarder för tillsyn som antagits med stöd av artiklarna 28 och 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, nedan betaltjänstdirektivet.

4 a §
Central kontaktperson

Betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar som med stöd av etableringsrätten i väsentlig grad tillhandahåller betaltjänster i Finland ska utse en central kontaktperson. Den centrala kontaktpersonen svarar på institutets vägnar för de kontakter med Finansinspektionen och konsumentombudsmannen som hänför sig till tillsynen över efterlevnaden av betaltjänstlagen. I de tekniska standarder för tillsyn som antas med stöd av artikel 29 i betaltjänstdirektivet anges de omständigheter under vilka en kontaktperson ska utses samt kontaktpersonens uppgifter.

5 §
Tillhandahållande av betaltjänster utan filialetablering

Ett utländskt betalningsinstitut har rätt att bedriva verksamhet i Finland också utan att etablera dotterföretag eller filial eller utan att anlita ombud.

Ett utländskt betalningsinstitut kan börja tillhandahålla betaltjänster i Finland när den behöriga myndigheten i betalningsinstitutets hemstat har gett sitt godkännande. Dessutom tillämpas 4 § 2 mom. på verksamheten.

6 §
Anmälningsplikt i fråga om filialers eller ombuds verksamhet som strider mot bestämmelserna samt begränsning av och förbud mot verksamheten

Om Finansinspektionen upptäcker att ett betalningsinstitut som tillhandahåller betaltjänster via filial eller ombud handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska Finansinspektionen utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i betalningsinstitutets hemstat.

Om ärendets brådskande natur kräver det ska Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att förhindra verksamhet som allvarligt kan äventyra betaltjänstanvändarnas ställning. Vid behov kan Finansinspektionen förhindra att nya transaktioner inleds. Åtgärderna ska vara temporära och opartiska. Finansinspektionen ska informera betalningsinstitutet om åtgärderna och om grunderna för dem. Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i betalningsinstitutets hemstat och i förekommande fall de behöriga myndigheterna i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om åtgärderna. Myndigheterna ska informeras på förhand, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur, och i varje fall utan obefogat dröjsmål. På förbud mot filial- eller ombudsverksamhet och tillhandahållande av betaltjänster tillämpas dessutom 61 § i lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

RP 143/2017
EkUB 20/2017
RSv 133/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUT L 337, 23.12.2015, s. 35

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.