885/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 11, 30, 33, 48 och 108 § som följer:

11 §
Val av medlemmar och mandattid

Val av medlemmar av kyrkomötet förrättas vart fjärde år senast den 31 mars. Ombuden för prästerskapet och kantorerna samt lekmannaombuden väljs genom separata hemliga val i varje valområde.

Medlemmarnas mandattid börjar den 1 juni efter valet och varar fyra år.

30 §
Sammansättning

Medlemmar i kyrkostyrelsen är

1) ärkebiskopen,

2) de övriga stiftsbiskoparna samt

3) fyra av kyrkomötet för fyra kalenderår valda sakkunnigmedlemmar inom kyrkoförvaltningen.

I behandlingen av ärenden som gäller anställningsvillkoren för en biskop, servicecentralens direktör, servicecentralens jurist eller annan sådan anställd som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för kyrkans och församlingarnas anställda deltar endast de sakkunnigmedlemmar inom kyrkoförvaltningen som avses i 1 mom. 3 punkten när ärendet behandlas i kyrkostyrelsen.

33 §
Uppgifter

Om inte något annat bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen ska kyrkostyrelsen

1) sköta kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet,

2) avge de utlåtanden som begärts av kyrkan, om det inte har föreskrivits att kyrkomötet ska avge utlåtande,

3) bereda ärenden för kyrkomötet,

4) verkställa kyrkomötets beslut,

5) handleda och övervaka arbetet inom de organ som kyrkomötet tillsatt att arbeta i anslutning till kyrkostyrelsen,

6) bevaka kyrkans och församlingarnas intresse i arbetsmarknadsfrågor, leda kyrkans och församlingarnas arbetsgivar- och personalpolitik, på kyrkans och församlingarnas vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för de anställda i den ordning som föreskrivs i lagen om kollektivavtal (436/1946) samt på kyrkans och församlingarnas vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för biskopar, servicecentralens direktör, servicecentralens jurist och andra sådana anställda som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för kyrkans och församlingarnas anställda,

7) sköta de uppgifter i anslutning till förandet av kyrkböckerna som enligt 73 och 74 § hör till kyrkostyrelsens uppgifter,

8) bestämma om kyrkans gemensamma kollekter,

9) sköta de uppgifter som inte hör till någon annan myndighet inom kyrkan.

Kyrkostyrelsen ska bevaka kyrkans intresse, företräda kyrkan och föra dess talan, om inte något annat bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen.

48 §
Rösträtt och förteckning över röstberättigade

Alla de medlemmar i kyrkan som har fyllt 16 år har lika rösträtt i församlingsfullmäktigeval och kyrkoherdeval. Den som röstar i församlingsfullmäktigeval ska ha fyllt 16 år senast den första valdagen och den som röstar i kyrkoherdeval senast den dag då ansökningstiden går ut.

Vid församlingsfullmäktigeval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som församlingsmedlem senast den 31 augusti och vid kyrkoherdeval i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast den dag då ansökningstiden går ut. Om församlingen är indelad i flera valområden, ska rösträtten utövas inom det valområde där den röstberättigade har hemkommun den dag som avses ovan.

Om nyval har förordnats på grund av besvär eller med stöd av 55 §, ska den som röstar vid församlingsfullmäktigeval ha fyllt 16 år senast den första valdagen för nyval och den som röstar vid kyrkoherdeval senast den dag då ansökningstiden går ut. Vid nyval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som församlingsmedlem senast 60 dagar före den första valdagen.

108 §
Behörighetsvillkor för de anställda

Anställda som arbetar med uppgifter i anslutning till förrättandet av gudstjänster och kyrkliga förrättningar, diakoni eller undervisning samt anställda som sköter föredragnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till den ortodoxa tron och kyrkans kanoniska rätt vid kyrkomötet eller i kyrkostyrelsen ska vara medlemmar i den ortodoxa kyrkan. Närmare bestämmelser om de uppgifter där det krävs att de anställda är medlemmar i den ortodoxa kyrkan finns i kyrkoordningen.

De övriga behörighetsvillkoren för anställda inom kyrkan och i församlingarna fastställs i kyrkoordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På mandattiden för de som är medlemmar av kyrkomötet och sakkunnigmedlemmar i kyrkostyrelsen vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 98/2017
FvUB 20/2017
RSv 118/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.