869/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Statsrådets förordning om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994):

1 §
Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

De utbildningsområden som avses i 4 a § 3 mom. i lagen om studiestöd (65/1994) och i fråga om vilka Folkpensionsanstalten på ansökan av utbildningsanordnaren får bevilja rätt till studiestöd under de förutsättningar som anges i den paragrafen är

1) skådespelararbete, och

2) Alexanderteknik.

2 §
Utbildningsanordnarens utrednings- och anmälningsplikt i fråga om rätten till studiestöd

En sådan utbildningsanordnare som avses i 4 a § i lagen om studiestöd ska till sin ansökan om rätt till studiestöd foga

1) en läroplan,

2) en redogörelse för hur administrationen och verksamheten ordnas,

3) en redogörelse för undervisningspersonalens behörighet,

4) det senaste reviderade bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen eller, om de inte finns att tillgå, annan tillräcklig utredning om den sökandes ekonomiska ställning och verksamhet, och

5) annan utredning som Folkpensionsanstalten begär särskilt.

Utbildningsanordnaren ska underrätta Folkpensionsanstalten om sådana ändringar som påverkar rätten till studiestöd samt på Folkpensionsanstaltens begäran ge in behövlig utredning om huruvida utbildningen fortfarande uppfyller förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd.

3 §
Bedömningen av högskolestuderandes tillräckliga framgångar i studierna

Vid den årliga uppföljningen av en högskolestuderandes studieframgång ska det göras en bedömning av den studerandes studieframgång under det senast avslutade läsåret (uppföljningsläsåret) samt under hela studietiden till uppföljningsläsårets slut.

Vid den årliga uppföljningen av hur den studerandes studier har framskridit, anses studieframgången tillräcklig, om studieprestationerna under uppföljningsläsåret är minst 20 studiepoäng (minimikrav på studieprestationer) och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad antingen under uppföljningsläsåret eller för hela studietiden fram till uppföljningsläsårets slut.

Om den studerande har avlagt högskoleexamen, anses studieframgången tillräcklig i den årliga uppföljningen, om den studerande har studieprestationer enligt vad som föreskrivs i 2 mom. från ingången av den månad som följer på månaden för avläggandet av examen till slutet av uppföljningsläsåret.

Minimikravet på studieprestationer tillämpas inte på en studerande som för första gången tagit emot en studieplats vid en högskola till sådan utbildning som inleds under uppföljningsläsårets vårtermin eller på en studerande som har avlagt högskoleexamen under uppföljningsårets vårtermin.

Studieframgången inom den tidsfrist som avses i 5 b § 4 mom. i lagen om studiestöd anses tillräcklig, om den studerande från ingången av det läsår då tidsfristen har löpt ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Om studieframgången inte varit tillräcklig inom den tidsfristen kan studiestöd beviljas på nytt, om den studerande från ingången av det läsår då en tidsfrist löper ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad, eller om den studerande efter det att tidsfristen löpt ut har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Antalet studieprestationer betraktas som synnerligen litet, om den studerande i genomsnitt har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under en granskningsperiod. Granskningsperioden kan vara uppföljningsläsåret eller uppföljningsläsåret och därpå följande hösttermin.

Efter det att studiestödet har dragits in anses studieframgången tillräcklig, om den studerande i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden eller om den studerande efter indragningen har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng. Om studieframgången ansetts vara otillräcklig på grund av att minimikravet på studieprestationer inte uppfyllts, anses studieframgången tillräcklig om den studerande efter det att stödet drogs in har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Vid fastställandet av hela studietiden anses studierna ha inletts vid ingången av det läsår då den studerande för första gången närvaroanmält sig till studier som berättigar till studiestöd och där målsättningen är att avlägga högskoleexamen.

4 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

Antalet stödmånader för lägre högskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar högst 210 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre högskoleexamen är högst

1) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng,

2) 26 om examen omfattar 150 studiepoäng,

3) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng.

Om en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen är antalet stödmånader dock sammanlagt högst

1) 48 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 300 studiepoäng,

2) 53 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 330 studiepoäng,

3) 57 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 360 studiepoäng.

Om det inte ingår någon lägre högskoleexamen i utbildningen, är antalet stödmånader för högre högskoleexamen högst

1) 53 om examen omfattar 330 studiepoäng,

2) 57 om examen omfattar 360 studiepoäng.

5 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Antalet stödmånader för yrkeshögskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar 210 studiepoäng,

3) 39 om examen omfattar 240 studiepoäng,

4) 44 om examen omfattar 270 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 12 om examen omfattar 60 studiepoäng,

2) 17 om examen omfattar 90 studiepoäng,

3) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng.

6 §
Beloppet av bostadstillägget i vissa länder

I Bulgarien, Rumänien och Slovenien är bostadstillägget 58,87 euro per månad, i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland 75,68 euro per månad samt i Slovakien och Ungern 109,32 euro per månad.

Om studeranden lägger fram utredning om att den månadshyra som tas ut är större än det belopp som anges i 1 mom., betalas bostadstillägget till samma belopp som hyran, dock högst det bostadstillägg för studerande utomlands som anges i 14 § i lagen om studiestöd.

7 §
Utredning om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

En studielåntagare ska framställa en begäran om att sådana omständigheter enligt 15 d § i lagen om studiestöd som förlänger den tid för avläggande av en examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas. Begäran ska framställas i samband med en ansökan enligt 15 e § 2 mom. i lagen om studiestöd eller en begäran om förnyad behandling enligt 4 mom. i den paragrafen. Begäran ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som ger rätt till förlängningen.

På studielåntagarens begäran ska Folkpensionsanstalten i sina egna register granska uppgifterna om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation.

8 §
Beaktande av sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

Om en omständighet som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation infaller under två terminer så att grunden för förlängningen inte under någondera terminen varar minst 30 dagar, får den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation förlängas med en termin. Förlängningen hänförs till den termin under vilken omständigheten varat en längre tid. Om omständigheten har varat lika länge under vardera terminen, hänförs förlängningen till den termin som tidsmässigt föregår den andra.

Om det i fråga om en studielåntagare under samma termin förekommer flera sådana omständigheter med olika grunder som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation och som varat minst 30 dagar, ska den tidsperiod beaktas som grund för förlängningen under vilken studielåntagaren för vård av barn har fått moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).

9 §
Betalningsdag för studiepenningen och bostadstillägget

Studiepenningen och bostadstillägget betalas den första bankdagen i kalendermånaden. Retroaktiva förmånsposter kan dock betalas också någon annan bankdag.

10 §
Betalning av studielånskompensation

När studielånskompensation betalas till studielåntagaren med stöd av 15 g § 4 mom. i lagen om studiestöd, betalar Folkpensionsanstalten in kompensationsbeloppet på det konto inom Europeiska unionen som studielåntagaren uppgivit. Om det inte är möjligt att göra en inbetalning på kontot, eller om studielåntagaren presenterar ett av Folkpensionsanstalten godkänt särskilt skäl för detta, ska Folkpensionsanstalten ge ett penninginstitut inom Europeiska unionen en betalningsanvisning för betalning av studielånskompensation.

11 §
Ränta som tas ut för borgensfordran

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är fyra procent.

12 §
Uppgifter för delegationen för studiestödsärenden

Delegationen för studiestödsärenden har till uppgift att

1) följa verkställandet av lagen om studiestöd och den allmänna utvecklingen av studiestödet,

2) göra framställningar och ta initiativ för att utveckla studiestödet,

3) främja och utveckla samarbetet mellan dem som verkställer studiestödet,

4) avge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet och Folkpensionsanstalten,

5) följa beslutsfattande och betalning enligt lagen om studiestöd,

6) utföra andra uppgifter i anslutning till studiestödet vilka undervisnings- och kulturministeriet har anförtrott den.

13 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för studiestödsärenden för tre år i sänder.

Delegationen har 14 medlemmar, och för var och en av dem utses en personlig suppleant. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Två av medlemmarna respektive suppleanterna företräder undervisnings- och kulturministeriet, en finansministeriet, en social- och hälsovårdsministeriet, en arbets- och näringsministeriet, en penninginstitut, två Folkpensionsanstalten, fyra studerandena samt två läroanstalterna. Av de medlemmar som företräder läroanstalterna skall den ena företräda högskolorna och den andra övriga läroanstalter. Av de medlemmar som företräder studerandena skall en företräda universitetsstuderandena, en yrkeshögskolestuderandena, en de studerande i yrkesutbildningen och en de studerande i gymnasieutbildningen.

14 §
Delegationens beslutförhet

Delegationen för studiestödsärenden sammanträder på kallelse av ordföranden. Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs förordningen om studiestöd (260/1994).

Bestämmelserna i 3 § i denna förordning tillämpas från och med den 1 augusti 2018 på den årliga bedömningen av högskolestuderandes tillräckliga framgång i studierna. I bedömningen av studieframgången beaktas den studerandes studieprestationer och stödmånader från och med den 1 augusti 2011.

På en studerande som närvaroanmält sig vid en högskola för första gången före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser om maximitid som berättigar till studiestöd för respektive examen som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 14 december 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Regeringssekreterare
Carita Meriläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.