852/2017

Helsingfors den 4 december 2017

Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För finansministeriets och i samband med ministeriet verksamma nämnders och andra organs prestationer tas till staten ut avgifter i enlighet med denna förordning, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka finansministeriet tar ut en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) kreditinstitutslagen (610/2014);

2) lagen om handel med finansiella instrument (748/2012);

3) lagen om investeringstjänster (747/2012);

4) lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017);

5) lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009);

6) lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999).

Den avgift som avses ovan i 1 mom. och som bestäms särskilt för varje prestation på grundval av prestationens självkostnadsvärde bestäms genom att den arbetstid som används till att producera prestationen multipliceras med genomsnittspriset för en direkt arbetstimme, vilket baserar sig på finansministeriets kostnadskalkyl. Genomsnittspriset för en arbetstimme är 90 euro.

3 §
Tjänsteutmärkelsetecken

Tjänsteutmärkelsetecken och diplom givs avgiftsfritt.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som finansministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) licens enligt mönsterrättslagen (221/1971);

2) publikationer;

3) fotokopior och andra kopior samt sändandet av dem, med undantag av kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

4) utredningar och undersökningar,

5) tjänster och produkter som hänför sig till ministeriets informationssystem,

6) ministeriets informationstjänster,

7) övriga tjänster som grundar sig på uppdrag, eller jämförbara tjänster som hör till ministeriets förvaltningsområde,

Finansministeriet beslutar med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången av 2019.

På avgifter för prestationer som har inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Ekonomichef
Jan Holmberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.