829/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om fängelse (548/2015) 32–34 och 36 § samt

ändras 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 29–31 och 35 § som följer:

19 §
Fångarnas arbets- och sysselsättningstid

I arbete som utförs vid öppna anstalter för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning tillämpas den allmänna arbetstidslagstiftningen.


20 §
Villkoren för civilt arbete

Tillstånd till civilt arbete beviljas för viss tid eller tills vidare. I villkoren för civilt arbete ska följande anges:

1) den dagliga avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) arbetets innehåll och platsen där arbetet utförs,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av att tillståndet iakttas och de övriga villkoren för vistelse och kontakter utanför fängelset,

5) kontaktpersonen på arbetsplatsen,

6) fångens skyldighet att lägga fram löneuppgifterna.


22 §
Villkor för studietillstånd

Studietillstånd beviljas för viss tid eller tills vidare. I villkoren för studietillstånd ska följande anges:

1) avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) studieplatsen,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av att studietillståndet iakttas och de övriga villkoren för vistelse och kontakter utanför fängelset,

5) kontaktpersonen på studieplatsen,

6) en redogörelse av studiestödet.


29 §
Sysselsättningspenning

Sysselsättningspenning betalas för de dagar fången deltar i arbete och annan sysselsättning. Fångens sysselsättningstid fastställs i samband med fångens placering i sysselsättning.

Sysselsättningspenning betalas också när fången inte deltar i sysselsättningen på grund av tidsbunden befrielse från skyldigheten att delta i sysselsättning, permission, närvaro vid domstol eller annan myndighet eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

Sysselsättningspenningen är 3,01 euro per dag enligt kategori ett, 4,62 euro per dag enligt kategori två och 7,35 euro per dag enligt kategori tre. Den provision som betalas utöver sysselsättningspenning får högst uppgå till 20 procent av sysselsättningspenningens belopp.

30 §
Lön

För arbete som utförs vid öppna anstalter för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning betalas lön för de arbetstimmar som fången deltar i arbetet. Fångens arbetstid fastställs i samband med fångens placering i arbete.

Lön betalas också när fången inte deltar i arbetet på grund av tidsbunden befrielse från skyldigheten att delta i arbete, permission, närvaro vid domstol eller annan myndighet eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

Lönen är 4,70 euro i timmen i löneklass ett och 5 euro i timmen i löneklass två. För den tid då fången introduceras i arbetet kan det betalas sysselsättningspenning.

31 §
Brukspenning

Till fångar betalas 1,60 euro i brukspenning för varje dag som inräknas i strafftiden före frigivningen.

Till en fånge som kommit till fängelset för att avtjäna ett straff kan brukspenning för 14 dagar betalas på förhand för nödvändiga anskaffningar.

35 §
Ersättning för egen mathållning

För ordnande av egen mathållning betalas till fångarna en ersättning på 1,50 euro för frukost, 2,50 euro för lunch, 2,50 euro för middag och 1,10 euro för kvällsmål, om inte fängelset anskaffar råvaror för måltider som tillreds på bostadsavdelningarna. En fånge som har med sig ett litet barn i fängelset får dessutom för barnets del hälften av det belopp som fången får.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 30 november 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.