784/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studentexamen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om studentexamen (915/2005) 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 167/2012,

ändras 11–13 §, av dem 12 § sådan den lyder i förordning 167/2012 och 13 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 167/2012 och 565/2012, samt

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

10 a §
Plan för utveckling och verkställande av studentexamen

Studentexamensnämnden utarbetar ett förslag till plan för utveckling och verkställande av studentexamen för fyra år åt gången för godkännande av undervisnings- och kulturministeriet.

11 §
Reglemente

Studentexamensnämnden godkänner ett reglemente i vilket det ges bestämmelser om

1) nämndens arbete och tillvägagångssätten i fråga om möten,

2) ordförandens och vice ordförandenas uppgifter samt om rätten för ordföranden och vice ordförandena samt generalsekreteraren för studentexamensnämndens kansli och kansliets övriga anställda att utöva nämndens beslutanderätt,

3) övriga nödvändiga frågor som hänför sig till nämndens verksamhet.

12 §
Arvoden

Utbildningsstyrelsen fastställer arvodena för ordföranden och vice ordförandena samt medlemmarna och de adjungerande medlemmarna.

13 §
Studentexamensnämndens kansli och generalsekreterare

Studentexamensnämnden har ett kansli som sköter och utvecklar verkställigheten av examen samt nämndens förvaltning.

Studentexamensnämndens kansli är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen.

Chef för kansliet är en generalsekreterare, som utnämns av undervisnings- och kulturministeriet sedan nämnden hörts. Undervisnings- och kulturministeriet fastställer lönen för generalsekreteraren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningens 10 a § tillämpas dock först från och med den 1 maj 2019.

Helsingfors den 30 november 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.