749/2017

Helsingfors den 17 november 2017

Lag om ändring av lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om näringsförbud (1059/1985) 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 3 mom., 19 a § och 21 § 5 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 3 mom. och 19 a § i lag 1220/1997 och 21 § 5 mom. i lag 734/2014, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1220/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

Med drivande av rörelse avses i denna lag sådant drivande av rörelse och utövande av yrke som avses i bokföringslagen (1336/1997).

2 §
Näringsförbudets personkrets

Näringsförbud får under de förutsättningar som anges i 3 § meddelas

1) en enskild näringsidkare som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen,


3 §
Förutsättningarna för näringsförbud

Näringsförbud kan meddelas den som avses i 2 §,

1) om han eller hon vid drivandet av rörelse av någon annan orsak än betalningsoförmåga väsentligen har åsidosatt de lagstadgade skyldigheter som hänför sig därtill, eller


och hans eller hennes verksamhet som helhet bedömd skall anses skadlig för borgenärer, avtalsparter, den offentliga ekonomin eller en sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

Vid bedömning av om åsidosättandet är väsentligt enligt 1 mom. 1 punkten ska det särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt, hur länge det pågått och om det upprepats samt beloppet av de skador som orsakats av åsidosättandet och beloppet av den ekonomiska vinning som eftersträvats.


4 §
Förbudets innehåll

Domstolen kan av särskilda skäl bestämma att ett förbud inte gäller visst drivande av rörelse eller drivande av rörelse av visst slag eller viss omfattning eller uppdrag eller verksamhet i visst samfund eller viss stiftelse eller förvärv av sådan bestämmanderätt i ett bolag som avses i 1 mom. 6 punkten.

19 a §
Undersökning av näringsförbudsärenden

Om en person som avses i 2 § är misstänkt för ett i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett brott som begåtts vid drivande av rörelse och som inte kan anses ringa eller för ett i 3 § 3 mom. avsett brott som begåtts vid drivande av rörelse, ska det vid förundersökningen utredas om det finns förutsättningar för näringsförbud. Om någon misstänks för brott mot näringsförbud, ska det vid förundersökningen utredas om det finns förutsättningar för förlängning av tiden för näringsförbudet. Undersökning i ett ärende som gäller meddelande av näringsförbud eller förlängning av tiden för förbudet ska också förrättas på begäran av åklagaren.

Förutsättningarna för meddelande av näringsförbud ska utredas också om detta begärs av

1) åklagaren,

2) en i 21 a § 3 mom. avsedd myndighet, med undantag för konkursombudsmannen,

3) en i konkurslagen (120/2004) avsedd boförvaltare.

En myndighet och en boförvaltare får framställa en begäran enligt 2 mom., om den har grundad anledning att misstänka att näringsförbud med stöd av 3 § 1 mom. 1 punkten kan meddelas en person som avses i 2 §. Förutsättningarna utreds av polisen eller, i ärenden som hör till tullmyndighetens ansvarsområde, av den myndigheten. Vid utredning av förutsättningarna tillämpas bestämmelserna om polisundersökning i 6 kap. i polislagen (872/2011). Vad som i det kapitlet föreskrivs om polismän som hör till befälet tillämpas inom Tullen på de tjänstemän som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011), och vad som i det kapitlet föreskrivs om polismän, tillämpas inom Tullen på tullmän. Myndigheten och boförvaltaren ska trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt sända polisen och tullmyndigheten de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för undersökning av ärendet, om inte lämnande av sådana uppgifter eller handlingar till förundersökningsmyndigheten eller användning av uppgifterna som bevis uttryckligen har förbjudits eller begränsats i lag.

21 §
Register

Uppgifter om näringsförbud som upphört är sekretessbelagda. Trots sekretessen får de uppgifter som avses i 1 mom. dock lämnas ut till

1) förundersökningsmyndigheten för förundersökning av brott mot näringsförbud och utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud,

2) åklagaren för åtalsprövning och drivande av åtal samt för utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud,

3) de myndigheter som är behöriga enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) för genomförande av säkerhetsutredningar enligt den lagen.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 2018.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. tillämpas också på åsidosättanden som inträffat före ikraftträdandet.

Domstolen kan endast om ett näringsförbud meddelas efter ikraftträdandet i enlighet med 4 § 3 mom. bestämma att förbudet inte gäller drivande av rörelse av en viss omfattning.

RP 269/2016
LaUB 8/2017
RSv 88/2017

Helsingfors den 17 november 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.