702/2017

Helsingfors den 26 oktober 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 23 §, sådan den lyder i förordning 568/2010, och

ändras 20 och 21 §, av dem 20 § sådan den lyder i förordning 568/2010, som följer:

20 §
Förfallodag för förskott

Förfallodagen för förskott som tas ut under skatteåret är den 23:e dagen i uppbördsmånaden.

Förfallodagen för förskott som tas ut efter skatteårets utgång infaller tre veckor efter påförandet av förskottet. För förskott som tas ut efter skatteårets utgång kan en tidigare förfallodag bestämmas, om den skattskyldige kräver det. Förfallodagen kan dock infalla tidigast den dag då förskottet påförs. Om förskott som tas ut efter skatteårets utgång påförs före skatteårets utgång, infaller förfallodagen för förskottet tidigast den första dagen i den månad som följer efter skatteårets utgång.

Om förfallodagen för förskott inte är bankdag, är förfallodagen den därpå följande första bankdagen.

21 §
Den skattskyldiges utredningsskyldighet

Om den skattskyldige yrkar att förskottet ska bestämmas på nytt, ändras eller avlyftas, ska denne lämna utredning som stöd för sitt yrkande.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Förordningens 20 § tillämpas på sådant förskott som tas ut hos samfund och samfällda förmåner och som påförs den dag förordningen träder i kraft eller därefter, och på sådant förskott som tas ut hos någon annan skattskyldig och som påförs den 1 november 2018 eller därefter. På förskott som påförs andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner före den 1 november 2018 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.