685/2017

Helsingfors den 12 oktober 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014) 1 § 1 och 2 mom., 2, 2 a, 3, 9 och 12 §, av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 333/2015 och 1 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 58/2015 och 333/2015 samt 2 och 2 a § sådana de lyder i förordning 333/2015, som följer:

1 §
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan används vid antagning av studerande till utbildning för yrkesinriktade grundexamina enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) och till gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998).

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till

1) utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

2) utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på främmande språk,

3) utbildning för yrkesinriktade grundexamina som riktar sig till idrottare,

4) sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning och som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd,

5) övrig yrkesutbildning enligt 8 § i lagen om yrkesutbildning,

6) utbildning som handleder för yrkesutbildning,

7) utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,

8) arbetskraftsutbildning enligt 23 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning,

9) personalutbildning enligt 9 § i lagen om yrkesutbildning,

10) utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,

11) gymnasieutbildning för vuxna,

12) skolorna Helsingin Saksalainen koulu och International School of Helsinki samt Europeiska skolan i Helsingfors.


2 §
Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen används vid antagning av studerande till

1) påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) sådan utbildning enligt gymnasielagen som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,

3) sådan utbildning enligt lagen om yrkesutbildning som handleder för yrkesutbildning.

2 a §
Ansökan till yrkesutbildning som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd används vid antagningen av studerande till följande utbildningar som ordnas på basis av en sådan uppgift att ordna krävande särskilt stöd som avses i 65 § mom. i lagen om yrkesutbildning:

1) utbildning för yrkesinriktade grundexamina,

2) utbildning som handleder för yrkesutbildning,

3) utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

3 §
Tilläggsansökan

Utbildningsanordnaren beslutar om ansökningsförfarandet vid fördelning av sådana utbildningsplatser i utbildning enligt gymnasielagen samt sådana utbildningsplatser i påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som inte fördelats efter att ansökningsförfarandet enligt denna förordning har avslutats.

9 §
Ingivande av ansökan

Den sökande ska ge in sin ansökan till Utbildningsstyrelsen via det elektroniska ansökningssystemet eller i pappersform. Bilagorna till ansökan ska ges in till utbildningsanordnaren.

12 §
Beslut om antagning av studerande

Utbildningsanordnaren fattar ett beslut om antagning av elever eller studerande i enlighet med det förslag till antagning som avses i 11 §. Bestämmelser om situationer då meddelande om att ansökan avslagits får delges sökanden per post genom brev finns i 28 b § i lagen om grundläggande utbildning, i 19 a § i gymnasielagen och i 43 § i lagen om yrkesutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna förordning tillämpas på utbildning som börjar den 1 augusti 2018 eller därefter. På utbildning som inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 oktober 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Saara Luukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.