668/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Statsrådets förordning om producentorganisationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 b § 2 mom. och 12 d § 3 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), sådana de lyder, 12 b § 2 mom. i lag 1074/2016 och 12 d § 3 mom. i lag 1194/2013:

1 §
Det minsta antalet producentmedlemmar och minsta värdet på produktionen

Det minsta antal producentmedlemmar som avses i 12 b § 1 mom. 1 punkten i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) är fem. Det minsta värdet på den saluförda produktionen som avses i 2 punkten i samma moment är 500 000 euro.

2 §
Medlemmars rösträtt, delägarskap och maximala procentandel av kapitalet i producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

På enskilda producentmedlemmars rösträtt och delägarskap eller maximala procentandel av kapitalet i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker tillämpas det som föreskrivs i artikel 17.2 första stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 891/2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, nedan den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker.

Andra än producentmedlemmar kan delta i omröstningar som gäller driftsfonden på det sätt som detta tillåts i producentorganisationens stadgar. Dessa medlemmar beaktas inte när minimiantalet medlemmar i producentorganisationen bestäms, och de kan inte sammanlagt inneha mer än 49 procent av rösträtten i producentorganisationen

När rösträtten beräknas anses enskilda medlemmars eller delägares rösträtt omfatta deras direkta och indirekta ägande i producentorganisationen.

3 §
Värdet av den saluförda produktionen hos producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Vid beräkning av värdet av den saluförda produktionen används som referensperiod den i producentorganisationens ansökan om verksamhetsprogrammet angivna tolvmånadersperioden i enlighet med artikel 23.1 i den delegerade förordningen.

När det gäller en medlem som utträtt ur producentorganisationen och anslutit sig till en annan organisation beräknas värdet av den saluförda produktionen för den referensperiod som överlappar en annan den producentorganisation som medlemmen har utträtt ur till godo.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om producentorganisationer (802/2014).

Helsingfors den 5 oktober 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.