658/2017

Helsingfors den 28 september 2017

Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 42 a § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001), sådant det lyder i lag 1286/2016:

1 §
Uppgifterna för delegationen för penningspelsärenden

Delegationen för penningsspelsärenden följer och utvärderar uppnåendet av målsättningarna enligt 1 § i lotterilagen (1047/2001) för att upprätthålla och förstärka ett penningsspelsystem som grundar sig på ensamrätt.

Delegationen för penningspelsärenden

1) följer och utvärderar den allmänna utvecklingen av situationen i fråga om de skadeverkningar som penningsspel ger upphov till och även genomförandet och utvecklingsbehoven när det gäller att förebygga och minska skadeverkningarna,

2) följer och utvärderar lagberedningen som anknyter till penningspelspolitiken,

3) följer och utvärderar förändringar som sker i penningspelsbranschens nationella och internationella verksamhetsmiljö,

4) följer och utvärderar förändringar som sker inom Europeiska unionens penningspelspolitik och utvecklingen av rättpraxis som anknyter till ärendet,

5) följer och utvärderar tillsynen över anordnandet av penningspel,

6) tar vid behov initiativ till åtgärder som behövs för att utveckla penningspelspolitiken,

7) främjar samarbetet som gäller penningspelsärenden mellan ministerier och myndigheter,

8) i frågor som gäller penningspelspolitiken vara informationskanal för myndigheterna, riksdagspartierna och representanterna för de samfund som är mottagare av penningspelsintäkter.

Delegationen kan ta initiativ, lägga fram förslag och ge rekommendationer samt ordna olika evenemang.

2 §
Delegationens mandattid

Delegationen tillsätts på föredragning av inrikesministeriet för riksdagens valperiod. Delegationen verkar tills en ny delegation har tillsatts.

3 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har utöver en ordförande och en vice ordförande av högst 24 övriga medlemmar. Varje medlem med undantag för ordföranden har en personlig ersättare. Dessutom kan inrikesministeriet utnämna permanenta sakkunniga till delegationen.

Ordförande för delegationen är inrikesministeriets kanslichef. Vice ordföranden ska representera de politiska partier som är företrädda i riksdagen. De övriga medlemmarna och deras ersättare representerar jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet, Polisstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, de politiska partier som är företrädda i riksdagen och samfund som erhåller bistånd från penningspelverksamhetens intäkter.

Om en medlem eller en ersättare avgår under mandatperioden, ska inrikesministeriet förordna eller utnämna en ny medlem eller ersättare i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen hör representanter för det penningspelsbolag som nämns i 11 § i lotterilagen. Delegationen kan höra utomstående sakkunniga och inhämta yttranden och utredningar.

För beredningen av de ärenden som ska behandlas kan delegationen tillsätta tidsbestämda sektioner och arbetsgrupper, i vilka det även kan ingå sakkunniga som inte hör till delegationen.

Delegationen kan ha en sekreterare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till inrikesministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla, som inrikesministeriet förordnar eller utnämner.

Delegationen ska besluta om övriga förfaranden för organiseringen av verksamheten.

5 §
Behandling av ärenden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av viceordföranden eller då minst hälften av de övriga medlemmarna begär det för behandling av ett angivet ärende.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Som delegationens beslut gäller den åsikt som majoriteten omfattar. Faller rösterna lika, blir den åsikt som ordföranden omfattar delegationens åsikt.

6 §
Arvoden

För delegationens möten kan ett arvode betalas enligt den rekommendation av finansministeriet som för tillfället är i kraft.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för penningspelärenden (244/2012).

Helsingfors den 28 september 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Elina Rydman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.