653/2017

Helsingfors den 28 september 2017

Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Trafikverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för avgifterna samt om de avgifter som tas ut för andra avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Sådana i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Trafikverket tar ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) i banlagen (110/2007) avsett tillstånd för plankorsning,

2) prestationer som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007),

3) förbud eller begränsning som avses i sjötrafiklagen (463/1996),

4) dispens som avses i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005),

5) undantag som beviljas enligt 40 § i banlagen från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 37–39 § i den lagen.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Trafikverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) trafikledning på en privat spåranläggning eller en del av en sådan,

2) trafikledning inom växlingstrafik på järnvägar,

3) sådana utredningsplaner som avses i banlagen och andra järnvägsplaner än sådana som gäller nedläggning av järnvägar, när prestationen tas ut av en innehavare av privat spåranläggning.

De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid som använts för att utföra prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 110 euro i timmen. Dessutom debiteras eventuella kostnader för produktion av prestationen som en utomstående tjänsteleverantör tar ut och resekostnader enligt statens resereglemente.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Trafikverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för arbete på ett järnvägsområde,

2) uthyrning av mäthjulsatser samt banbesiktningstjänster,

3) användning av provkörningsbanan för järnvägens rullande materiel,

4) i järnvägslagen (304/2011) avsedda bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjande av bannätet,

5) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

6) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke och lös egendom som anknyter till trafikledshållningen,

7) försäljning av i Trafikverket producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, tryckalster och motsvarande informationsmaterial och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

8) användning av Trafikverkets personal i utomstående utbildnings- och konsulteringsuppgifter och andra expertuppgifter samt utbildningstjänster,

9) forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

10) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

11) övriga prestationer som Trafikverket utför på uppdrag.

Trafikverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen.

5 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat föreskrivs.

Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor, om inte något annat föreskrivs.

Behandlingsavgiften för ett ärende som en domstol har återsänt för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som tidigare tagits ut för beslut i samma ärende.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 28 september 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga

Avgiftstabell
OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA AVGIFTER
avgift
1 I 28 a § i banlagen (110/2007) avsett tillstånd för plankorsning 980 euro
2 Prestationer som avses i 26 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används i sjöfart (1277/2007)
2.1 Inskrivning i handelsfartygsförteckningen 170 euro
2.2 Beslut med anledning av stödansökan, per fartyg
2.2.1 För en stödperiod på sex kalendermånader 350 euro
2.2.2 För en stödperiod på en kalendermånad 350 euro
2.3 Förhandsavgörande, per fartyg 460 euro
Avförande ur handelsfartygsförteckningen är alltid en avgiftsfri åtgärd
3 Förbud eller begränsning som avses i 15 § i sjötrafiklagen (463/1996)
3.1 Bifallsbeslut 570 euro
3.2 Avslagsbeslut 285 euro
4 Dispens som avses i 10 § 4 mom. i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 95 euro
5 Av banhållaren med stöd av 40 § i banlagen beviljat undantag från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 37–39 § i den lagen, om väg- och järnvägstrafikens säkerhet inte äventyras och banhållningen inte förorsakas olägenhet 240 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.