628/2017

Helsingfors den 8 september 2017

Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) ett nytt 3 mom., till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 998/2014, 473/2016 och 275/2017, en ny 5 a-punkt, till lagen ett nytt 8 a kap., till 13 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 473/2016 och 275/2017, nya 10 b- och 10 c-punkter och till 13 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 473/2016 och 275/2017, ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

När det gäller fartyg innehåller lagen bestämmelser om det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5 a) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,


8 a kap.

Återvinning av fartyg

1 §
Utnämning av ansvarig myndighet

I Finland är Trafiksäkerhetsverket den ansvariga myndighet som avses i artikel 3.1.9 i fartygsåtervinningsförordningen.

2 §
Lämnande av information

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för att den information som fartygsåtervinningsförordningen förutsätter ges in till Europeiska kommissionen.

Trafiksäkerhetsverket ska på begäran av den behöriga myndigheten i den stat där fartygsåtervinningsanläggningen är belägen sända myndigheten information som avses i artikel 7.4 i fartygsåtervinningsförordningen.

3 §
Närmare bestämmelser

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tidsfrist fartygsägaren ska lämna Trafiksäkerhetsverket en i artikel 6.1 b i fartygsåtervinningsförordningen avsedd anmälan om sin avsikt att återvinna fartyget på en eller flera specifika fartygsåtervinningsanläggningar.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

3 §
Straffbestämmelser

Den som på något annat sätt än det som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med


10 b) förbudet mot eller begränsningen av installation eller användning av farliga material ombord på fartyg enligt artiklarna 4 och 12.2 i fartygsåtervinningsförordningen,

10 c) skyldigheterna i anslutning till återvinning av fartyg eller förberedelse för återvinning av fartyg enligt artikel 6 i fartygsåtervinningsförordningen,


ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för miljöskyddsförseelse i sjöfart dömas till böter.


För miljöskyddsförseelse i sjöfart döms även den fartygsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten att ha en förteckning över farliga material enligt artiklarna 5 och 12 i fartygsåtervinningsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 15 september 2017. Bestämmelserna i 13 kap. 3 § 2 mom. 10 b- och 10 c-punkten och 3 § 5 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 69/2017
MiUB 10/2017
RSv 66/2017
Euroopaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (32013R1257); EUT L 330, 10.12.2013, s. 1

Helsingfors den 8 september 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.