Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

601/2017

Helsingfors den 31 augusti 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) 3 § 2 och 4 mom. samt 4 §, och

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 225/2015, nya 8−10 mom. och till förordningen en ny 5 a § som följer:

3 §
Innehållet i planen

I planen för de offentliga finanserna ställs det upp fleråriga mål för saldot i förhållande till bruttonationalprodukten till marknadspris för hela den offentliga sektorns finanser samt utöver dessa ett mål för varje sådant delområde inom de offentliga finanserna som nämns i 1 mom. Målen för det strukturella saldot ska ställas upp så att de med beaktande av finansministeriets prognos åtminstone leder till att det mål som ställts upp för det strukturella saldot i de offentliga finanserna uppnås. Från detta kan avvikas om Europeiska unionens råd i enlighet med 4 § i den lag som nämns i 1 § har slagit fast att det i Finland råder exceptionella omständigheter. När exceptionella omständigheter inte längre råder ska planen för de offentliga finanserna göras upp så att målet som avses i 5 § i den lag som nämns i 1 § kan uppnås.


I planen för de offentliga finanserna presenteras sådana fleråriga mål för hur skuldsättningen respektive utgifterna i den offentliga sektorn förhåller sig till bruttonationalprodukten till marknadspris som motsvarar målen för det strukturella saldot för hela den offentliga sektorns finanser.


I planen för de offentliga finanserna presenteras en jämförelse mellan finansministeriets och kommissionens samt vid behov mellan finansministeriets och andra oberoende organs mest aktuella prognoser för makroekonomin och de offentliga finanserna samt redogörs för signifikanta skillnaderna mellan de antaganden som använts som grund för prognoserna.

I planen för de offentliga finanserna presenteras hur prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna samt de viktigaste nyckeltalen för de offentliga finanserna skulle utvecklas vid olika antaganden om tillväxt och räntor.

I anslutning till planen för de offentliga finanserna publiceras en förteckning över de enheter som hör till offentliga samfund men som inte ingår i de ordinarie budgetarna på undersektorsnivå. I planen för de offentliga finanserna presenteras den samlade inverkan dessa enheter har på saldot för de offentliga samfunden och deras skulder.

4 §
Uppgifter som ska ingå i budgetpropositionen

Planen för de offentliga finanserna ska beaktas vid beredningen av budgetpropositionen.

I budgetpropositionen motiveras eventuella väsentliga avvikelser från den föregående planen för de offentliga finanserna och utvärderas den ekonomiska verkan som avvikelserna beräknas ha. I budgetpropositionen redogörs dessutom för de skillnader i förhållande till den föregående planen för de offentliga finanserna som föranleds av den ändrade ekonomiska prognosen.

I samband med budgetpropositionen publiceras den förteckning som avses i 3 § 10 mom. I budgetpropositionen presenteras den samlade inverkan enheterna i fråga har på saldot för de offentliga samfunden och deras skulder.

5 a §
Beaktande av statens revisionsverks slutsatser om ekonomiska prognoser

Finansministeriet ska vid utarbetandet av ekonomiska prognoser beakta statens revisionsverks slutsatser om prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna. Om slutsatserna visar en signifikant systematisk avvikelse som har påverkat de makroekonomiska prognoserna under minst fyra år i rad, ska finansministeriet offentliggöra de åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa avvikelsen eller ta offentlig ställning till revisionsverkets slutsatser till den del ministeriet inte omfattar slutsatserna.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

Helsingfors den 31 augusti 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.